Volume 12, Issue 14

31 July, 2020
pp 13845—15183

About the Cover

The cover features Figure 2 "Diffusion of CRP isoforms across ARPE-19 cells“ from Romero-Vázquez et al.


Table of Contents

Editorials

Qiyu Tian, Xiangdong Liu, Min Du,
https://doi.org/10.18632/aging.103853 pp 13845—13846
PDF How to Cite
Candice E. Van Skike, Veronica Galvan,
https://doi.org/10.18632/aging.103854 pp 13847—13848
PDF How to Cite

Research Papers

Jiangshan Lian, Ciliang jin, Shaorui Hao, Xiaoli Zhang, Meifang Yang, Xi Jin, Yingfeng Lu, Jianhua Hu, Shanyan Zhang, Lin Zheng, Hongyu Jia, Huan Cai, Yimin Zhang, Guodong Yu, Xiaoyan Wang, Jueqing Gu, Chanyuan Ye, Xiaopeng Yu, Jianguo Gao, Yida Yang, Jifang Sheng,
https://doi.org/10.18632/aging.103582 pp 13849—13859
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Hao Jiang, Wei Guo, Zhongxing Shi, Huijie Jiang, Mingyu Zhang, Lai Wei, Yongmei Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.103633 pp 13860—13868
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Cesar Munayco, Gerardo Chowell, Amna Tariq, Eduardo A. Undurraga, Kenji Mizumoto,
https://doi.org/10.18632/aging.103687 pp 13869—13881
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Jing Ma, Xiaowei Shi, Weiming Xu, Feifei Lv, Jian Wu, Qiaoling Pan, Jinfeng Yang, Jiong Yu, Hongcui Cao, Lanjuan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103694 pp 13882—13894
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Shasha Li, Jinsong Li, Zhenhua Zhang, Lin Tan, Tuo Shao, Ming Li, Xiuyong Li, Jacinta A. Holmes, Wenyu Lin, Mingfeng Han,
https://doi.org/10.18632/aging.103720 pp 13895—13904
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Sara Romero-Vázquez, Alfredo Adán, Marc Figueras-Roca, Victor Llorenç, Mark Slevin, Gemma Vilahur, Lina Badimon, Andrew D Dick, Blanca Molins,
https://doi.org/10.18632/aging.103655 pp 13905—13923
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Eye Disease
Anna Lewinska, Jagoda Adamczyk-Grochala, Dominika Bloniarz, Beata Horeczy, Slawomir Zurek, Arkadiusz Kurowicki, Bogumila Woloszczuk-Gebicka, Kazimierz Widenka, Maciej Wnuk,
https://doi.org/10.18632/aging.103604 pp 13924—13938
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Emanuela Agosti, Marilisa De Feudis, Elia Angelino, Roberta Belli, Maraiza Alves Teixeira, Ivan Zaggia, Edoardo Tamiso, Tommaso Raiteri, Andrea Scircoli, Flavio L. Ronzoni, Maurizio Muscaritoli, Andrea Graziani, Flavia Prodam, Maurilio Sampaolesi, Paola Costelli, Elisabetta Ferraro, Simone Reano, Nicoletta Filigheddu,
https://doi.org/10.18632/aging.103802 pp 13939—13957
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Brijesh Kumar Singh, Madhulika Tripathi, Reddemma Sandireddy, Keziah Tikno, Jin Zhou, Paul Michael Yen,
https://doi.org/10.18632/aging.103740 pp 13958—13978
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Marco Raffaele, Kristina Kovacovicova, Francesca Bonomini, Rita Rezzani, Jan Frohlich, Manlio Vinciguerra,
https://doi.org/10.18632/aging.103637 pp 13979—13990
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lan Xiang, Qiaobei Wu, Hiroyuki Osada, Minoru Yoshida, Wensheng Pan, Jianhua Qi,
https://doi.org/10.18632/aging.103521 pp 13991—14018
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yalan Zhao, Xiaobo Zhou, Xue Zhao, Xinyang Yu, Andi Wang, Xuyang Chen, Hongbo Qi, Ting-Li Han, Hua Zhang, Philip N. Baker,
https://doi.org/10.18632/aging.103505 pp 14019—14036
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Dai, Fei Luo, Rui Zhou, Qiang Zhou, Jianzhong Xu, Zehua Zhang, Jun Xiao, Lei Song,
https://doi.org/10.18632/aging.103224 pp 14037—14049
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenjin Guo, Juxiong Liu, Yufei Zhang, He Ma, Yuhang Li, Qian Gong, Yu Cao, Guiqiu Hu, Shengnan Xie, Shoupeng Fu,
https://doi.org/10.18632/aging.103312 pp 14050—14065
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yun Yu, Kaipeng Xie, Qinglin Lou, Hui Xia, Dan Wu, Lingli Dai, Cuining Hu, Kunlin Wang, Shan Shan, Yun Hu, Wei Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.103358 pp 14066—14079
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Zhou, Ze-Ning Dong, Bai-Quan Qiu, Ming Hu, Xiao-Qing Liang, Xing Dai, Dan Hong, Yu-Fang Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.103388 pp 14080—14091
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Elena Colicino, Riccardo Marioni, Cavin Ward-Caviness, Rahul Gondalia, Weihua Guan, Brian Chen, Pei-Chien Tsai, Tianxiao Huan, Gao Xu, Agha Golareh, Joel Schwartz, Pantel Vokonas, Allan Just, John M. Starr, Allan F. McRae, Naomi R. Wray, Peter M. Visscher, Jan Bressler, Wen Zhang, Toshiko Tanaka, Ann Zenobia Moore, Luke C. Pilling, Guosheng Zhang, James D. Stewart, Yun Li, Lifang Hou, Juan Castillo-Fernandez, Tim Spector, Douglas P. Kiel, Joanne M. Murabito, Chunyu Liu, Mike Mendelson, Tim Assimes, Devin Absher, Phil S. Tsaho, Ake T. Lu, Luigi Ferrucci, Rory Wilson, Melanie Waldenberger, Holger Prokisch, Stefania Bandinelli, Jordana T. Bell, Daniel Levy, Ian J. Deary, Steve Horvath, Jim Pankow, Annette Peters, Eric A. Whitsel, Andrea Baccarelli,
https://doi.org/10.18632/aging.103408 pp 14092—14124
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Steve Horvath's Publications in Aging (Albany NY)
Chunwei Jiao, Yizhen Xie, Hao Yun, Huijia Liang, Chunyan He, Aimin Jiang, Qingping Wu, Burton B. Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103412 pp 14125—14140
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chengjun Sun, Shanzhou Huang, Yuchen Hou, Zhongqiu Li, Dongmei Xia, Lishan Zhang, Yixi Zhang, Yifeng Cai, Ziming Wang, Qi Zhou, Xiaoshun He, Linwei Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103419 pp 14141—14156
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xia Li, Yi Liu, Xiangxin Zhang, Jun Shen, Renjie Xu, Yubo Liu, Xiao Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.103423 pp 14157—14173
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Xue, You Cheng, Li Xu, Chuan Tian, Hongye Jiao, Rui Wang, Xia Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.103427 pp 14174—14188
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Enqin Liu, Xinghui Wang, Xidong Li, Ping Tian, Hao Xu, Zenglian Li, Likun Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103430 pp 14189—14204
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi Xu, Kun Cao, Bing Guo, Jie Xiang, Yang-Ting Dong, Xiao-Lan Qi, Wen-Feng Yu, Yan Xiao, Zhi-Zhong Guan,
https://doi.org/10.18632/aging.103435 pp 14205—14218
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhong Ren, Jingzheng Liu, Jian Li, Liqing Yao,
https://doi.org/10.18632/aging.103436 pp 14219—14231
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yong Wang, Qian Wang, Ruobing Yu, Qi Zhang, Zhonghai Zhang, Haiying Li, Chao Ren, Rongli Yang, Haichen Niu,
https://doi.org/10.18632/aging.103440 pp 14232—14243
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Binghao Zhao, Yuekun Wang, Yaning Wang, Wenlin Chen, Lizhou Zhou, Peng Hao Liu, Ziren Kong, Congxin Dai, Yu Wang, Wenbin Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.103455 pp 14244—14270
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian Li, Yao Zhang, Dengmin Hu, Tuping Gong, Run Xu, Jun Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.103457 pp 14271—14284
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian Chen, Zi-han Sun, Li-ying Chen, Feng Xu, Yun-pei Zhao, Gui-qing Li, Ming Tang, You Li, Quan-you Zheng, Shu-feng Wang, Xin-hua Yang, Yu-zhang Wu, Gui-lian Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103468 pp 14285—14299
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiaji Gong, Fan Zhou, Simin Xie, Xin Wang, Junmei Xu, Feng Xiao,
https://doi.org/10.18632/aging.103469 pp 14300—14313
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianming Gong, Xiaoyang Xu, Xuanli Zhang, Yingqiao Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.103470 pp 14314—14328
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuifang Chen, Shan Lu, Yinan Yao, Junjun Chen, Guangdie Yang, Lingfang Tu, Zeying Zhang, Jianli Zhang, Lina Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103472 pp 14329—14340
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li-Yan Jin, Kui Zhao, Long-Jiang Xu, Rui-Xun Zhao, Kaitlin D. Werle, Yong Wang, Xiao-Long Liu, Qiu Chen, Zhuo-Jun Wu, Ke Zhang, Ying Zhao, Guo-Qin Jiang, Feng-Mei Cui, Zhi-Xiang Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103473 pp 14341—14354
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chao Ge, Jiali Dong, Yahui Chu, Sumin Cao, Jing Zhang, Jianming Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.103476 pp 14355—14364
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hua Wei, Cong Cao, Xiaojuan Wei, Minglv Meng, Biaoliang Wu, Lianxin Meng, Xi Wei, Shixing Gu, Hongmian Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103478 pp 14365—14375
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hua Wei, Qin Wu, Yumeng Shi, Aishu Luo, Shiyu Lin, Xiaoke Feng, Jintao Jiang, Miaojia Zhang, Fang Wang, Wenfeng Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.103480 pp 14376—14390
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ye Lin, Haosheng Jin, Xianqiu Wu, Zhixiang Jian, Xiongfeng Zou, Jianfeng Huang, Renguo Guan, Xiangling Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.103482 pp 14391—14405
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junfeng Ye, Di Sun, Ying Yu, Jinhai Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.103484 pp 14406—14417
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhi-Chao Wang, Yan Li, Ke-Liang Wang, Lu Wang, Bo-Sen You, Dan-Feng Zhao, Zhong-Qing Liu, Rui-Zhe Fang, Jia-Qi Wang, Wei Zhang, Jin-Ming Zhang, Wan-Hai Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103485 pp 14418—14433
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yongguang Liu, Song Zhou, Jianmin Hu, Wentao Xu, Ding Liu, Jun Liao, Guorong Liao, Zefeng Guo, Yuzhu Li, Siqiang Yang, Shichao Li, Hua Chen, Ying Guo, Ming Li, Lipei Fan, Liuyang Li, Anqi Lin, Ming Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.103486 pp 14434—14451
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao Chen, Jie Wang, Fei Xie, Tinggang Mou, Pingyong Zhong, Hao Hua, Pan Liu, Qin Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103487 pp 14452—14466
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Min Yao, Chi Xu, Hongxing Shen, Tingjun Liu, Xiuping Wang, Chen Shao, Shihe Shao,
https://doi.org/10.18632/aging.103488 pp 14467—14479
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ye Tian, Lei Zhang, Qian Yu, Zelong Wang, Xueying Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103494 pp 14480—14489
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chan Chen, Changliang Liu, Zhendong Niu, Ming Li, Yuhan Zhang, Rui Gao, Hai Chen, Qiao Wang, Shu Zhang, Ronghua Zhou, Lu Gan, Zheng Zhang, Tao Zhu, Hai Yu, Jin Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103495 pp 14490—14505
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tianying Zhao, Vedbar Singh Khadka, Youping Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.103496 pp 14506—14527
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Xu, Bing-Jie Su, Xue-Ning Shen, Yan-Lin Bi, Chen-Chen Tan, Jie-Qiong Li, Xi-Peng Cao, Qiang Dong, Lan Tan, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative, Jin-Tai Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.103497 pp 14528—14541
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shengzhong Hou, Xing Chen, Mao Li, Xing Huang, Haotian Liao, Bole Tian,
https://doi.org/10.18632/aging.103501 pp 14542—14555
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liqin Zhao, Xiaofei Qu, Zhenhua Wu, Yuehua Li, Xiaowei Zhang, WeiJian Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.103502 pp 14556—14568
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li-Na An, Ning Rong, Min Ning, Liu-Liu Feng, Zhen-Han Chen, Wei-Qing Liu, Xiao-Chun Ouyang, Fan-Rong Diao, Zhi-Gang Han, Jiang Hong,
https://doi.org/10.18632/aging.103506 pp 14569—14581
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yayun Zhu, Ru Wang, Wanbin Chen, Qiuyu Chen, Jian Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.103507 pp 14582—14592
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zheran Liu, Yuan Cao, Wei Diao, Yue Cheng, Zhiyun Jia, Xingchen Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.103508 pp 14593—14619
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liangcheng Zhou, Zhili Luo, Zuwei li, Qinying Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.103509 pp 14620—14632
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhanbing Zhang, Chi Zhou, Lihua Tang, Yukang Gong, Zhiting Wei, Gongchen Zhang, Feng Wang, Qi Liu, Jing Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.103516 pp 14633—14648
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ruihan Luo, Jing Song, Xiao Xiao, Zhengbo Xie, Zhiyuan Zhao, Wanfeng Zhang, Shiqi Miao, Yongyao Tang, Longke Ran,
https://doi.org/10.18632/aging.103517 pp 14649—14676
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ting-Juan Zhang, Liu-Chao Zhang, Zi-Jun Xu, Jing-Dong Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.103520 pp 14677—14690
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Xu, Qiwang Mo, Haixiang Shen, Song Wang, Ben Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103523 pp 14691—14698
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huichao Huang, Ruijie Liu, Yahui Huang, Yilu Feng, Ying Fu, Lin Chen, Zhuchu Chen, Yi Cai, Ye Zhang, Yongheng Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103530 pp 14699—14717
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lei Shi, Guan Sun, Haifeng Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.103531 pp 14718—14735
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Meng-jun Qiu, Sheng-li Yang, Meng-meng Wang, Ya-nan Li, Xin Jiang, Zao-zao Huang, Zhi-fan Xiong,
https://doi.org/10.18632/aging.103532 pp 14736—14753
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhang Yue, Jia Shusheng, Song Hongtao, Zhao Shu, Huang Lan, Zhang Qingyuan, Cheng Shaoqiang, Huang Yuanxi,
https://doi.org/10.18632/aging.103538 pp 14754—14774
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiujuan Li, Zhaojun Ren, Yufeng Yao, Jun Bao, Qiao Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.103539 pp 14775—14790
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tingting Li, Zhenhua Luo, Song Lin, Chujun Li, Shenkun Dai, Haoli Wang, Junjiu Huang, Wenbin Ma, Zhou Songyang, Yan Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.103541 pp 14791—14807
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Qi, Yong Li, Xue Yang, Yanping Wu, Lianjun Lin, Xinmin Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103543 pp 14808—14818
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rui Duan, Xiao Xue, Qiao-Quan Zhang, Si-Yu Wang, Peng-Yu Gong, Yan E, Teng Jiang, Ying-Dong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103544 pp 14819—14829
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guan-Ming Lu, Yong-Xian Rong, Zhi-Jie Liang, Dong-Lin Hunag, Fang-Xiao Wu, Yan-Fei Ma, Zhi-Zhai Luo, Xin-Heng Liu, Steven Mo, Hong-Mian Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103547 pp 14830—14848
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li-Shang Liao, Ming-Wei Zhang, Ying-Jiang Gu, Xiao-Chuan Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.103548 pp 14849—14862
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guangjie Ji, Cong Huang, Shiming He, Yanqing Gong, Gang Song, Xuesong Li, Liqun Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.103549 pp 14863—14884
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jie Wang, Jian-Qiu Zhang, Xiao-Lei Zhao, Jing-Yu Lu, Ze-Ming Weng, Zhen-Min Ding, Feng-Qiang Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103550 pp 14885—14896
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haiyun Chen, Jie Cao, Ling Zha, Peile Wang, Zheng Liu, Baojian Guo, Gaoxiao Zhang, Yewei Sun, Zaijun Zhang, Yuqiang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103551 pp 14897—14917
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Li, Tingting Xia, Junyan Cao, Donghong He, Zhaocong Chen, Biao Liang, Jie Song,
https://doi.org/10.18632/aging.103552 pp 14918—14932
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guangzhen Wu, Qifei Wang, Yingkun Xu, Quanlin Li, Liang Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.103553 pp 14933—14948
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei-Fei Cai, Ya-Nan Song, Yi-Yu Lu, Yongyu Zhang, Yi-Yang Hu, Shi-Bing Su,
https://doi.org/10.18632/aging.103554 pp 14949—14965
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yujin Liu, Feng Zhu, Huarong Li, Heng Fan, Hui Wu, Yalan Dong, Si Chu, Chen Tan, Quansheng Wang, Hongxia He, Fei Gao, Xueyuan Leng, Qiaoli Zhou, Xiwen Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.103555 pp 14966—14977
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Xu, Tao Yu, Lei He, Liu Ouyang, Yanzhen Qu, Junjie Zhou, Yu Han, Deyu Duan,
https://doi.org/10.18632/aging.103557 pp 14978—14989
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shaoxin Cai, Jinsi Wang, Wei Zeng, Xuefei Cheng, Lihang Liu, Weihua Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103558 pp 14990—15001
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zichen Jiao, Ao Yu, Weiwei Rong, Xiaofeng He, Ke Zen, Minke Shi, Tao Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103559 pp 15002—15010
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shijie Han, Mingjie Kuang, Chao Sun, Haifeng Wang, Dachuan Wang, Qian Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103560 pp 15011—15020
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jia Liu, Lei Cao, Jun-Ze Qu, Ting-Ting Chen, Zi-Jie Su, Yun-Long Hu, Ying Wang, Ming-Dong Yao, Wen-Hai Xiao, Chun Li, Bo Li, Ying-Jin Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.103562 pp 15021—15036
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weixu Li, Yan Li, Wenjia Tian, Xiuguo Han, Jie Zhao, Zengfeng Xin, Hejia Hu, Jun Li, Kai Hang, Rongzhen Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103565 pp 15037—15049
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Xu, Qiang Zhang, Haitao Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103569 pp 15050—15057
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qing Wang, Cancan He, Yao Zhu, Qianqian Zhang, Zhijun Zhang, Chunming Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.103573 pp 15058—15076
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
San-Gang Wu, Jian Shi, Wen-Wen Zhang, Jun Wang, Chen-Lu Lian, Jian Lei, Li Hua, Juan Zhou, Zhen-Yu He,
https://doi.org/10.18632/aging.103574 pp 15077—15090
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chun-Hung Ko, Shin-Jiuan Wu, Shan-Tair Wang, Yin-Fan Chang, Chin-Sung Chang, Ta-Shen Kuan, Hua-Ying Chuang, Chia-Ming Chang, Willy Chou, Chih-Hsing Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103576 pp 15091—15103
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sundee Dees, Laura Pontiggia, Jean-Francois Jasmin, Federica Sotgia, Michael P. Lisanti, Isabelle Mercier,
https://doi.org/10.18632/aging.103586 pp 15104—15120
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Deepa Kanagasabapathy, Rachel J. Blosser, Kevin A. Maupin, Jung Min Hong, Marta Alvarez, Joydeep Ghosh, Safa F. Mohamad, Alexandra Aguilar-Perez, Edward F. Srour, Melissa A. Kacena, Angela Bruzzaniti,
https://doi.org/10.18632/aging.103595 pp 15121—15133
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jordan M. Wilkins, Oleksandr Gakh, Parijat Kabiraj, Christina B. McCarthy, W. Oliver Tobin, Charles L. Howe, Claudia F. Lucchinetti,
https://doi.org/10.18632/aging.103612 pp 15134—15156
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Angéline Galvin, Svetlana Ukraintseva, Konstantin Arbeev, Mary Feitosa, Kaare Christensen,
https://doi.org/10.18632/aging.103618 pp 15157—15168
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Wen Rui Qu, Qi Han Sun, Qian Qian Liu, Hong Juan Jin, Ran Ji Cui, Wei Yang, De Biao Song, Bing Jin Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103404 pp 15169—15182
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Weifeng Xu, Beibei Chen, Dianshan Ke, Xiaobing Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103873 pp 15183
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 12, Issue 14 Next