Correction Volume 10, Issue 3 pp 515

Correction: Identification of new genetic variants of HLA-DQB1 associated with human longevity and lipid homeostasis—a cross-sectional study in a Chinese population

Fan Yang 1, 2, , Liang Sun 1, , Xiaoquan Zhu 1, , Jing Han 1, 2, , Yi Zeng 3, 4, , Chao Nie 5, , Huiping Yuan 1, , Xiaoling Li 1, 2, , Xiaohong Shi 1, , Yige Yang 1, , Caiyou Hu 6, , Zeping Lv 6, , Zezhi Huang 7, , Chenguang Zheng 8, , Siying Liang 9, , Jin Huang 10, , Gang Wan 11, , Keyan Qi 1, , Bin Qin 1, , Suyan Cao 1, , Xin Zhao 1, , Yongqiang Zhang 1, , Ze Yang 1, 2, ,

 • 1 The MOH Key Laboratory of Geriatrics, Beijing Hospital, National Center of Gerontology, Beijing, China
 • 2 Graduate School of Peking Union Medical College, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, China
 • 3 Center for the Study of Aging and Human Development and Geriatrics Division, Medical School of Duke University, Durham, NC 27708, USA
 • 4 Center for Healthy Aging and Development Studies, National School of Development, Peking University, Beijing, China
 • 5 BGI-Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
 • 6 Jiangbing Hospital, Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nanning, Guangxi, China
 • 7 Office of Longevity Cultural, People's Government of Yongfu County, Yongfu, Guangxi, China
 • 8 Birth Defects Prevention and Control Research Institute, Guangxi Zhuang Autonomous Region Women and Children Health Care Hospital, Nanning, Guangxi, China
 • 9 Genetic Testing Center Qingdao Women and Children’s Hospital, Qingdao University, Qingdao, China
 • 10 Department of Obstetrics and Gynecology, Aviation General Hospital of China Medical University, Beijing, China
 • 11 Capital Medical University Affiliated Beijing Ditan Hospital, Beijing, China

published: March 15, 2018 ;

https://doi.org/10.18632/aging.101400
How to Cite
Correction for: Aging (Albany NY). 2017; 9:2316-2333. https://doi.org/10.18632/aging.101323  PMCID: PMC5723689  PMID: 29129831