This article has been corrected: The authors requested to change the affiliation for corresponding author Shi-Jie Zhang. He is now affiliated with institution 3, instead of affiliations 1, 2, 3.

This correction does not change the content of the publication. The corrected information is provided below.

Wen-Li Zhu1,2, Jia-Yi Zheng1,2, Wei-Wu Cai1,2, Zhao Dai1,2, Ben-Yue Li1,2, Ting-Ting Xu1,2, Hao-Fei Liu1,2, Xiao-Qi Liu1,2, Su-Fen Wei1,2, Yi Luo1,2, Hong Wang1,2, Hua-Feng Pan1,2, Qi Wang1,2, Shi-Jie Zhang3