Correction Volume 13, Issue 8 pp 12294

Correction for: Treatment strategies of hospitalized patients with coronavirus disease-19

Yaxiong Huang1, , Chunlin Cai1, , Jinglei Zang2, , Jun Xie1, , Dan Xu1, , Fang Zheng1, , Tao Zhan1, , Kang Huang1, , Yikai Wang3, , Xiao Wang4, , Zhe-Yu Hu5, , Yapeng Deng5, , Yuanlin Xie1,6, ,

  • 1 The First Hospital of Changsha City, Changsha, Hunan 410005, China
  • 2 Changsha Health Vocational College, Changsha, Hunan 410100, China
  • 3 Emory University Rollins School of Public Heath, Atlanta, GA 30322, USA
  • 4 ICF, 3 Corporate Square NE, Atlanta, GA 30329, USA
  • 5 Hunan Cancer Hospital, The Affiliated Cancer Hospital of Xiangya School of Medicine, Central South University, Changsha, Hunan 410013, China
  • 6 The Forth Hospital of Changsha City, Changsha, Hunan 410013, China
* Equal contribution
https://doi.org/10.18632/aging.203034
How to Cite