Volume 10, Issue 2

February 2018
pp 154—289

About the Cover

The cover for issue 2 of Aging features Figure 12 "bis-TPP: A mitochondrial targeting signal (MTS) for eradicating cancer stem cells (CSCs)" from Ozsvari et al.

Explore This Issue

Editorials

Matthias Holdhoff, Raphael Rothenberger, Ilene E. Browner,
https://doi.org/10.18632/aging.101377 pp 154—155
PDF How to Cite
Miriam Capri, Claudio Franceschi, Matteo Cescon,
https://doi.org/10.18632/aging.101378 pp 156—157
PDF How to Cite
Marc Núnez-Ollé, Travis H Stracker, Gabriel Gil-Gómez,
https://doi.org/10.18632/aging.101379 pp 158—159
PDF How to Cite
Eija K. Laakkonen, Rabah Soliymani, Maciej Lalowski,
https://doi.org/10.18632/aging.101380 pp 160—161
PDF How to Cite
Francesca E. Duncan, Jennifer L. Gerton,
https://doi.org/10.18632/aging.101381 pp 162—163
PDF How to Cite
Daniela D. Weber, Sepideh Aminazdeh-Gohari, Barbara Kofler,
https://doi.org/10.18632/aging.101382 pp 164—165
PDF How to Cite

Review

Francesco Sessa, Valenzano Anna, Giovanni Messina, Giuseppe Cibelli, Vincenzo Monda, Gabriella Marsala, Maria Ruberto, Antonio Biondi, Orazio Cascio, Giuseppe Bertozzi, Daniela Pisanelli, Francesca Maglietta, Antonietta Messina, Maria P. Mollica, Monica Salerno,
https://doi.org/10.18632/aging.101386 pp 166—177
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Alberto Montesanto, Anna Rita Bonfigli, Paolina Crocco, Paolo Garagnani, Maria De Luca, Massimo Boemi, Elena Marasco, Chiara Pirazzini, Cristina Giuliani, Claudio Franceschi, Giuseppe Passarino, Roberto Testa, Fabiola Olivieri, Giuseppina Rose,
https://doi.org/10.18632/aging.101375 pp 178—196
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuan-Chao Sun, Yong-Yong Wang, Xiao-Feng Sun, Shun-Feng Cheng, Lan Li, Yong Zhao, Wei Shen, Hong Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.101376 pp 197—211
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuxin Yi, Hongfu Xie, Xiao Xiao, Ben Wang, Rui Du, Yingzi Liu, Zibo Li, Jun Wang, Lunquan Sun, Zhili Deng, Ji Li,
https://doi.org/10.18632/aging.101383 pp 212—228
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bela Ozsvari, Federica Sotgia, Michael P. Lisanti,
https://doi.org/10.18632/aging.101384 pp 229—240
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Magdalena Spólnicka, Ewelina Pośpiech, Jakub Grzegorz Adamczyk, Ana Freire-Aradas, Beata Pepłońska, Renata Zbieć-Piekarska, Żanetta Makowska, Anna Pięta, Maria Victoria Lareu, Christopher Phillips, Rafał Płoski, Cezary Żekanowski, Wojciech Branicki,
https://doi.org/10.18632/aging.101385 pp 241—252
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jin-Lan Huang, Mei-Chun Qin, Yan Zhou, Zhe-Hao Xu, Si-man Yang, Fan Zhang, Jing Zhong, Ming-Kun Liang, Ben Chen, Wen-Yan Zhang, Deng-Pan Wu, Zhen-Guo Zhong,
https://doi.org/10.18632/aging.101387 pp 253—265
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Di Liu, Yi Zheng, Meng Wang, Yujiao Deng, Shuai Lin, Linghui Zhou, Pengtao Yang, Cong Dai, Peng Xu, Qian Hao, Dingli Song, Huafeng Kang, Zhijun Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.101388 pp 266—277
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mariëtte E.C. Waaijer, David A. Gunn, Diana van Heemst, P. Eline Slagboom, John M. Sedivy, Roeland W. Dirks, Hans J. Tanke, Rudi G.J. Westendorp, Andrea B. Maier,
https://doi.org/10.18632/aging.101389 pp 278—289
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 10, Issue 2 Next