Volume 15, Issue 19

15 October, 2023
pp 9892—10813

About the Cover

The cover features Figure 4 "BMAL1 contributes to AP-1 mediated transcriptional control of the senescence program and confers resistance to apoptosis" from Jachim et al.


Table of Contents

Editorials

Louis R. Lapierre,
https://doi.org/10.18632/aging.204849 pp 9892—9893
PDF How to Cite
Arnaud Saimpont, Angèle Métais, Christian Collet,
https://doi.org/10.18632/aging.205185 pp 9894—9895
PDF How to Cite

Research Papers

Alejandro Acevedo, Felipe Torres, Miguel Kiwi, Felipe Baeza-Lehnert, L. Felipe Barros, Dasfne Lee-Liu, Christian González-Billault,
https://doi.org/10.18632/aging.204663 pp 9896—9912
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Samuel I. Bloom, Jordan R. Tucker, Daniel R. Machin, Hossein Abdeahad, AdeLola O. Adeyemo, Tyler G. Thomas, R. Colton Bramwell, Lisa A. Lesniewski, Anthony J. Donato,
https://doi.org/10.18632/aging.205066 pp 9913—9947
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Daisuke Sawada, Hisaya Kato, Hiyori Kaneko, Daisuke Kinoshita, Shinichiro Funayama, Takuya Minamizuka, Atsushi Takasaki, Katsushi Igarashi, Masaya Koshizaka, Aki Takada-Watanabe, Rito Nakamura, Kazuto Aono, Ayano Yamaguchi, Naoya Teramoto, Yukari Maeda, Tomohiro Ohno, Aiko Hayashi, Kana Ide, Shintaro Ide, Mayumi Shoji, Takumi Kitamoto, Yusuke Endo, Hideyuki Ogata, Yoshitaka Kubota, Nobuyuki Mitsukawa, Atsushi Iwama, Yasuo Ouchi, Naoya Takayama, Koji Eto, Katsunori Fujii, Tomozumi Takatani, Tadashi Shiohama, Hiromichi Hamada, Yoshiro Maezawa, Koutaro Yokote,
https://doi.org/10.18632/aging.205078 pp 9948—9964
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tuguldur Enkhbaatar, Marek Skoneczny, Karolina Stępień, Mateusz Mołoń, Adrianna Skoneczna,
https://doi.org/10.18632/aging.205102 pp 9965—9983
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sarah K. Jachim, Jian Zhong, Tamas Ordog, Jeong-Heon Lee, Aditya V. Bhagwate, Nagaswaroop Kengunte Nagaraj, Jennifer J. Westendorf, João F. Passos, Aleksey V. Matveyenko, Nathan K. LeBrasseur,
https://doi.org/10.18632/aging.205112 pp 9984—10009
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mingyang Cheng, Xin Fan, Mu He, Xianglin Dai, Xiaoli Liu, Jinming Hong, Laiyu Zhang, Lan Liao,
https://doi.org/10.18632/aging.204983 pp 10010—10030
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhijie Ou, Min Zhao, Ying Xu, Yan Wu, Lina Qin, Li Fang, Hong Xu, Juping Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.204989 pp 10031—10056
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianjun Zhao, Pengjie Chen, Chao Tan, Xiaolong Cheng, Weichuan Zhang, Chong Shen, Dongli Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205029 pp 10057—10071
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rui Wang, Yi An, Yifang Xu, Chengyin Li, Qiyuan Wang, Yinshui Zou, Guangzhi Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205033 pp 10072—10088
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Minglang Gao, Kai Lai, Yu Deng, Zilong Lu, Congkuan Song, Wenjie Wang, Chenzhen Xu, Ning Li, Qing Geng,
https://doi.org/10.18632/aging.205049 pp 10089—10104
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tao Gong, Yu Li, Liang Feng, Qingyu Xu, Guoliang Dai, Min Li, Yi Wang, Shenlin Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205060 pp 10105—10116
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo Zuo, Sha Zhu, Guoting Zhong, Haoyang Bu, Hui Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205061 pp 10117—10132
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peina Meng, Zhaoyang Chen, Tianhui Sun, Lili Wu, Yifan Wang, Tianwei Guo, Jin Yang, Jiebin Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.205062 pp 10133—10145
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kairong Liang, Zhaoxiong Guo, Shizhen Zhang, Danmin Chen, Renheng Zou, Yuhao Weng, Chengxiang Peng, Zhichao Xu, Jingbai Zhang, Xiaorui Liu, Xiao Pang, Yunxiang Ji, Degui Liao, Miaoling Lai, Huaidong Peng, Yanbin Ke, Zhaotao Wang, Yezhong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205063 pp 10146—10167
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Linghui Liang, Jinwei Shang, Yuwei Zhang, Yuxin Xu, Yihui Zhouteng, Jianxiang Wen, Yuxin Zhao, Ninghan Feng, Ruizhe Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.205065 pp 10168—10192
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhentang Yu, Xijia Jiang, Jianjian Yin, Lei Han, Chengwei Xiong, Zhennan Huo, Jie Xu, Jingjing Shang, Kun Xi, Luming Nong, Yong Huang, Xindie Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.205067 pp 10193—10212
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun-ming Huang, Zhe Wang, Guo-Bin Qi, Qi Lai, A-lan Jiang, Yue-Qi Zhang, Kun Chen, Xiu-Hui Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205068 pp 10213—10236
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guang-Zhi Liu, Tian-Tong Niu, Qian Yu, Bao-Lei Xu, Xiao-Qing Li, Bo-Yi Yuan, Guo-Bin Yuan, Ting-Ting Yang, Hui-Qin Li, Yi Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.205072 pp 10237—10252
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mu Pang, Xizhe Sun, Ting He, Huichao Liang, Hao Yang, Jun Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205073 pp 10253—10271
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaokun Zhao, Jian Zhang, Jiahao Liu, Shengzhong Luo, Rui Ding, Xinxin Miao, Tianlong Wu, Jingyu Jia, Xigao Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.205074 pp 10272—10290
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huahua Li, Jin Zheng, Yacen Wu, Hong Zhou, Suli Zeng, Quanqing Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205075 pp 10291—10306
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Pengpeng Zhang, Haotian Zhang, Junjie Tang, Qianhe Ren, Jieying Zhang, Hao Chi, Jingwen Xiong, Xiangjin Gong, Wei Wang, Haoran Lin, Jun Li, Chenjun Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.205077 pp 10305—10329
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo Wang, Shuwen Ge, Zihao Wang, Wantong Wang, Yuting Wang, Hongrui Leng, Xiaoxin Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.205080 pp 10322—10346
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhonghua Li, Haoxi Cai, Jinyang Zheng, Xun Chen, Guancheng Liu, Yunxia Lv, Hui Ye, Gengming Cai,
https://doi.org/10.18632/aging.205081 pp 10347—10369
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lebin Song, Shuai Wang, Xi Zhang, Ninghong Song, Yan Lu, Chao Qin,
https://doi.org/10.18632/aging.205083 pp 10370—10388
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Di Hu, Xiaocong Mo, Luo Jihang, Cheng Huang, Hesong Xie, Ling Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.205084 pp 10389—10406
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhou Pan, Jing Huang, Huajie Song, Yusha Xiao, Ting Liu, Yan Zeng, Hengcheng Zhu, Kang Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.205085 pp 10407—10427
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Siqing Zhu, Jingjing Shi, Qian Jin, Yi Zhang, Ruihua Zhang, Xuejun Chen, Chen Wang, Tong Shi, Liqin Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205087 pp 10428—10452
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenpeng Cao, Ping Sun, Shipeng Luo, Zhirui Zeng, Chaolun Xiao, Wenfeng Yu, Shan Lei,
https://doi.org/10.18632/aging.205088 pp 10453—10472
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiang Zhang, Nan Feng, Bo Wu, Zishun Guo, Tiewen Pan, Xiandong Tao, Hongyang Zheng, Wenxiong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205089 pp 10473—10500
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qianhe Ren, Pengpeng Zhang, Shengyi Zhang, Wenhui Chen, Hao Chi, Wei Wang, Wei Zhang, Haoran Lin, Yue Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.205090 pp 10501—10523
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kaochang Zhao, Hanxiang Nie, Zheng Tang, Guozhong Chen, Jizhen Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.205092 pp 10524—10539
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianhua Wang, Hongyan Zhan, Mingming Wang, Hua Song, Jianhua Sun, Gang Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.205093 pp 10540—10548
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Biao Zhang, Xu Chen, Zhizhou Wang, Fangyue Guo, Xiaonan Zhang, Bingqian Huang, Shurong Ma, Shilin Xia, Dong Shang,
https://doi.org/10.18632/aging.205094 pp 10549—10579
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhixin Li, Minqi Peng, Chen Wang, Jiaan Yang, Xiang Li, Jing Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.205095 pp 10580—10592
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuhui Zheng, Dongliang Shi, Linlin Chen, Yinghong Yang, Meihong Yao,
https://doi.org/10.18632/aging.205097 pp 10593—10606
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun-Jie Ma, Cheng Xiang, Jian-Wei Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205100 pp 10607—10626
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiang-Min Meng, Jing-Han Yuan, Zhen-Fang Zhou, Qi-Pu Feng, Bing-Mei Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.205103 pp 10627—10639
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xugang Zhong, Zeju He, Yong Fan, Li Yin, Zheping Hong, Yu Tong, Qing Bi, Senbo Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.205104 pp 10640—10680
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Shi, Zuishuang Guo, Fengxun Liu, Shaokang Pan, Dan Gao, Sijie Zhou, Zhenjie Liu, Feng Wang, Dongwei Liu, Zhangsuo Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205107 pp 10681—10704
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ting Wang, Shuyan Li, Xiu-Miao Li, Chaopeng Li, Fang Wang, Qin Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.205108 pp 10705—10731
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ziyang Gan, Junming Huang, Mingyou Xu, Xingshi Yuan, Xifu Shang, Xi Chen, Kun Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205111 pp 10732—10745
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lumin Wang, Xiaofei Wang, Haifeng Sun, Wenjing Wang, Li Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.205116 pp 10746—10766
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qianqian Wang, Kailong Hou, Jun Yang, Haili Li, Cui Li, Yanduo Zhang, Jie Tian, Chuanbiao Li, Bing Guo, Shuting Jia, Ying Luo,
https://doi.org/10.18632/aging.205117 pp 10767—10784
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhiwei Xia, Ruxin Tu, Fangkun Liu, Hao Zhang, Ziyu Dai, Zeyu Wang, Peng Luo, Shiqing He, Gelei Xiao, Jie Feng, Quan Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.205120 pp 10785—10810
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Hui Dong, Zhuanzhuan Qiang, Dongdong Chai, Jiali Peng, Yangyang Xia, Rong Hu, Hong Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.205167 pp 10811—10812
PDF Full-Text How to Cite

Retraction

Shanshan Du, Jingzhi Shao, Ying Qi, Xuhui Liu, Jingjing Liu, Fengyan Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205115 pp 10813
PDF Full-Text How to Cite
Volume 15, Issue 19