Volume 10, Issue 7

July 2018
pp 1534—1788

About the Cover

The cover for issue 7 of Aging features Figure 3 "Changes in protein families involved in main mechanisms of neuronal plasticity upon aging" from Duda et al.

Explore This Issue

Editorials

Oleg Podgorny, Natalia Peunova, Grigori Enikolopov,
https://doi.org/10.18632/aging.101491 pp 1534—1535
PDF How to Cite
Erin K. Crowley, Yvonne M. Nolan, Aideen M. Sullivan,
https://doi.org/10.18632/aging.101503 pp 1536—1537
PDF How to Cite
Laura Camacho, Amaia Zabala-Letona, Arkaitz Carracedo,
https://doi.org/10.18632/aging.101504 pp 1538—1539
PDF How to Cite
Claude Alain, Linda Garami, Kristina C. Backer,
https://doi.org/10.18632/aging.101505 pp 1540—1541
PDF How to Cite

Research Papers

Emma Anderson, Alice Cochrane, Jean Golding, Stephen Nowicki,
https://doi.org/10.18632/aging.101490 pp 1542—1555
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shun-Feng Cheng, Xun-Si Qin, Ze-Li Han, Xiao-Feng Sun, Yan-Ni Feng, Fan Yang, Wei Ge, Lan Li, Yong Zhao, Massimo De Felici, Shu-Hua Zou, Yi Zhou, Wei Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.101492 pp 1556—1574
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Nicola Alessio, Antonietta Stellavato, Tiziana Squillaro, Stefania Del Gaudio, Giovanni Di Bernardo, Gianfranco Peluso, Mario De Rosa, Chiara Schiraldi, Umberto Galderisi,
https://doi.org/10.18632/aging.101493 pp 1575—1585
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiu-Xia Liang, Yi-Hua Lin, Chun-Hui Zhang, Hong-Mei Sun, Liang Zhou, Heide Schatten, Qing-Yuan Sun, Wei-Ping Qian,
https://doi.org/10.18632/aging.101494 pp 1586—1596
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hao Gu, Dong Liu, Xi Zeng, Liu-Sheng Peng, Yue Yuan, Zhi-Fu Chen, Quan-Ming Zou, Yun Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.101495 pp 1597—1608
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Byuri Angela Cho, Seong-Keun Yoo, Jeong-Sun Seo,
https://doi.org/10.18632/aging.101496 pp 1609—1626
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jingxian Gu, Xing Zhang, Runchen Miao, Xiaohua Ma, Xiaohong Xiang, Yunong Fu, Chang Liu, Wenquan Niu, Kai Qu,
https://doi.org/10.18632/aging.101497 pp 1627—1639
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Richa Tulsian, Nikkhil Velingkaar, Roman Kondratov,
https://doi.org/10.18632/aging.101498 pp 1640—1648
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ping Kuang, Huidan Deng, Huan Liu, Hengmin Cui, Jing Fang, Zhicai Zuo, Junliang Deng, Yinglun Li, Xun Wang, Ling Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.101499 pp 1649—1665
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Eva Latorre, Roberta Torregrossa, Mark E. Wood, Matthew Whiteman, Lorna W. Harries,
https://doi.org/10.18632/aging.101500 pp 1666—1681
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Przemysław Duda, Olga Wójcicka, Jacek R. Wiśniewski, Dariusz Rakus,
https://doi.org/10.18632/aging.101501 pp 1682—1697
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Travis McMurphy, Wei Huang, Nicholas J. Queen, Seemaab Ali, Kyle J. Widstrom, Xianglan Liu, Run Xiao, Jason J. Siu, Lei Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.101502 pp 1698—1721
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenwei Luo, Yu Wang, Hanwei Yang, Chunmei Dai, Huiling Hong, Jingyan Li, Zhiping Liu, Zhen Guo, Xinyi Chen, Ping He, Ziqing Li, Fang Li, Jianmin Jiang, Peiqing Liu, Zhuoming Li,
https://doi.org/10.18632/aging.101506 pp 1722—1744
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiao-Qiao Kong, Jia Wang, Bin Xiao, Fei-Hu Lin, Jiang Zhu, Guang-Yi Sun, Ming-Jiu Luo, Jing-He Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.101507 pp 1745—1757
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Steve Horvath, Junko Oshima, George M. Martin, Ake T. Lu, Austin Quach, Howard Cohen, Sarah Felton, Mieko Matsuyama, Donna Lowe, Sylwia Kabacik, James G. Wilson, Alex P. Reiner, Anna Maierhofer, Julia Flunkert, Abraham Aviv, Lifang Hou, Andrea A. Baccarelli, Yun Li, James D. Stewart, Eric A. Whitsel, Luigi Ferrucci, Shigemi Matsuyama, Kenneth Raj,
https://doi.org/10.18632/aging.101508 pp 1758—1775
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Steve Horvath's Publications in Aging (Albany NY)
Hong-Bao Shao, Kewei Ren, Sheng-Lin Gao, Jian-Gang Zou, Yuan-Yuan Mi, Li-Feng Zhang, Li Zuo, Atsushi Okada, Takahiro Yasui,
https://doi.org/10.18632/aging.101509 pp 1776—1788
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 10, Issue 7 Next