Volume 14, Issue 24

31 December, 2022
pp 9775—10216

About the Cover

The cover features Figure 1 "A schematic diagram of potential APOE-related mechanism of Alzheimer’s disease (AD), from Kulminski et al.


Explore This Issue

Editorials

Dimitrios Tsitsipatis, Myriam Gorospe, Allison B. Herman,
https://doi.org/10.18632/aging.204456 pp 9775—9776
PDF How to Cite
Weikan Wang, Rachel Thomas, Dong-Ming Su,
https://doi.org/10.18632/aging.204454 pp 9777—9778
PDF How to Cite
Ollivier Milhavet, Jean-Marc Lemaitre,
https://doi.org/10.18632/aging.204457 pp 9779—9781
PDF How to Cite

Research Papers

Alexander M. Kulminski, Ethan Jain-Washburn, Elena Loiko, Yury Loika, Fan Feng, Irina Culminskaya, for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative,
https://doi.org/10.18632/aging.204384 pp 9782—9804
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Albert Roso-Llorach, Davide L. Vetrano, Caterina Trevisan, Sergio Fernández, Marina Guisado-Clavero, Lucía A. Carrasco-Ribelles, Laura Fratiglioni, Concepción Violán, Amaia Calderón-Larrañaga,
https://doi.org/10.18632/aging.204395 pp 9805—9817
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mikki Schantell, Brittany K. Taylor, Rachel K. Spooner, Pamela E. May, Jennifer O’Neill, Brenda M. Morsey, Tina Wang, Trey Ideker, Sara H. Bares, Howard S. Fox, Tony W. Wilson,
https://doi.org/10.18632/aging.204437 pp 9818—9831
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dimitrios Tsitsipatis, Krystyna Mazan-Mamczarz, Ying Si, Allison B. Herman, Jen-Hao Yang, Abhishek Guha, Yulan Piao, Jinshui Fan, Jennifer L. Martindale, Rachel Munk, Xiaoling Yang, Supriyo De, Brijesh K. Singh, Ritchie Ho, Myriam Gorospe, Peter H. King,
https://doi.org/10.18632/aging.204450 pp 9832—9859
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mi Kyung Kwak, Eun Suk Ha, Jiwoo Lee, Yun Mi Choi, Beom-Jun Kim, Eun-Gyoung Hong,
https://doi.org/10.18632/aging.204451 pp 9860—9876
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Marta Mauro-Lizcano, Federica Sotgia, Michael P. Lisanti,
https://doi.org/10.18632/aging.204452 pp 9877—9889
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jia Zhao, Wei Zhang, Shentong Wang, Zinan Li, Yuqi Huang, Longyun Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204398 pp 9890—9907
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Meng Ding, Qiu Fang Li, Tian Hang Peng, Tong Quan Wang, Han Hui Yan, Chao Tang, Xiao Ya Wang, Yin Guo, Lan Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.204422 pp 9908—9923
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Siqin Chen, Yang Yu, Yixiao Yuan, Xi Chen, Fan Zhou, Yongwu Li, Ping Wang, Xiulin Jiang, Sha Tian, Wenjun Ren,
https://doi.org/10.18632/aging.204426 pp 9924—9941
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yigeng Feng, Hongwen Cao, Zixi Song, Lei Chen, Dan Wang, Renjie Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.204427 pp 9942—9950
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dexiang Ji, Yong Liu, Wenjie Sun, Qing Shi, Guoan Chen, Zhiwang Song, Yanxia Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.204432 pp 9951—9968
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rongjiang Wang, Junwen Shen, Yu Chen, Jianguo Gao, Jianxiang Yao,
https://doi.org/10.18632/aging.204433 pp 9969—9979
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ping Wang, Yulan Gu, Jianke Yang, Jiamin Qiu, Yeqiong Xu, Zengxiang Xu, Jiguang Gao, Chuandan Wan,
https://doi.org/10.18632/aging.204438 pp 9980—10008
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lei Wan, Jian Liu, Chuanbing Huang, Ziheng Zhu, Fangze Li, Guanghan Sun, Kun Wang, Shu Li, Ximeng Ma, Xi Chen, Wang Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.204439 pp 10009—10026
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Meng Yu, Huaxiang Wang, Hongyang Xu, Yuhang Lv, Qingsong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204440 pp 10027—10049
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tingting Lv, Dongwei He, Xiaokuan Zhang, Xiaojin Guo, Zijie Li, Aili Zhang, Bo Fan, Zhiyu Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204443 pp 10050—10066
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chunlin Zhang, Xuesong Bai, Xiang Peng, Wei Shi, Yang Li, Guo Chen, Haitao Yu, Zhenwei Feng, Yuanzhong Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.204444 pp 10067—10080
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhipeng Tang, Pei Zhao, Wanxing Zhang, Qian Zhang, Ming Zhao, He Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.204446 pp 10081—10092
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yingjie Xv, Ming Qiu, Zhaojun Liu, Mingzhao Xiao, Fen Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204447 pp 10093—10106
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenjie Yang, Hualin Chen, Lin Ma, Jie Dong, Mengchao Wei, Xiaoqiang Xue, Yingjie Li, Zhaoheng Jin, Weifeng Xu, Zhigang Ji,
https://doi.org/10.18632/aging.204448 pp 10107—10124
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shi-Wei Ren, Guang-Qing Cao, Qing-Run Zhu, Min-Gang He, Fang Wu, Su-Mei Kong, Zhao-Yan Zhang, Qiang Wang, Feng Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204453 pp 10125—10136
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiang-Ke Chen, Chen Zheng, Stephen Heung-Sang Wong, Alvin Chun-Hang Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.204458 pp 10137—10152
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zijun Zhao, Yishuai Li, Fei Chi, Li Ma, Yanan Li, Zhiyong Hou, Qiujun Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204461 pp 10153—10170
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yong Zhang, Lu Li, Feifei Chu, Lei Zhang, Li Zhang, Huili Wu, Kunkun Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204463 pp 10171—10216
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Volume 14, Issue 24