Volume 11, Issue 3

15 February, 2019
pp 837—1069

About the Cover

The cover features Figure 1 "Expression of Lin28 in Drosophila testis" from Sreejith et al.

Explore This Issue

Editorials

Chiara Cencioni, Carlo Gaetano, Francesco Spallotta,
https://doi.org/10.18632/aging.101788 pp 837—838
PDF How to Cite
Jesus M. Gomez-Salinero, Pablo García Pavía, Enrique Lara-Pezzi,
https://doi.org/10.18632/aging.101789 pp 839—840
PDF How to Cite
Wenjun Li, Jason M. Gauthier, Daniel Kreisel,
https://doi.org/10.18632/aging.101792 pp 841—842
PDF How to Cite
Hanjay Wang, Matthew A. Wu, Y. Joseph Woo,
https://doi.org/10.18632/aging.101796 pp 843—844
PDF How to Cite
Monique F. Kilkenny, Rohan Grimley, Natasha A. Lannin,
https://doi.org/10.18632/aging.101797 pp 845—846
PDF How to Cite
Doerte R. Fricke, Sabyasachi Chatterjee, Rinku Majumder,
https://doi.org/10.18632/aging.101798 pp 847—848
PDF How to Cite
Elisabeth J. Vinke, M. Arfan Ikram, Meike W. Vernooij,
https://doi.org/10.18632/aging.101799 pp 849—850
PDF How to Cite
Zacharias Mandalenakis, Kristofer Skoglund, Mikael Dellborg,
https://doi.org/10.18632/aging.101800 pp 851—852
PDF How to Cite
Justine Renaud, Nicola Simola, Maria-Grazia Martinoli,
https://doi.org/10.18632/aging.101806 pp 853—854
PDF How to Cite

Research Papers

Perinthottathil Sreejith, Wijeong Jang, Van To, Yong Hun Jo, Benoit Biteau, Changsoo Kim,
https://doi.org/10.18632/aging.101765 pp 855—873
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xue-Ning Shen, Dan Miao, Jie-Qiong Li, Chen-Chen Tan, Xi-Peng Cao, Lan Tan, Jin-Tai Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.101783 pp 874—884
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huiming Chen, Yan Kong, Qing Yao, Xing Zhang, Yunong Fu, Jia Li, Chang Liu, Zheng Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.101785 pp 885—897
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo Li, Tian-Bi Tan, Liang Wang, Xiao-Yun Zhao, Guo-Jun Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.101786 pp 898—907
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian Tan, Yipin Xu, Fang Han, Xinhai Ye,
https://doi.org/10.18632/aging.101790 pp 908—920
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhiguo Zhao, Dan Gao, Tie Ma, Liping Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.101791 pp 921—932
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Zhou, Jiapeng Sun, Wenwen Guo, Yi Zhuang, Lizhi Xu, Yaping Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.101793 pp 933—949
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rezwana Ahmed, Atsushige Ashimori, Satoshi Iwamoto, Takaaki Matsui, Yasukazu Nakahata, Yasumasa Bessho,
https://doi.org/10.18632/aging.101794 pp 950—973
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhi-liang Wang, Zheng Zhao, Zheng Wang, Chuan-bao Zhang, Tao Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.101795 pp 974—985
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chiung-Mei Chen, Wan-Ling Chen, Chen-Ting Hung, Te-Hsien Lin, Ming-Chung Lee, I-Cheng Chen, Chih-Hsin Lin, Chih-Ying Chao, Yih-Ru Wu, Kuo-Hsuan Chang, Hsiu Mei Hsieh-Li, Guey-Jen Lee-Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.101804 pp 986—1007
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian-jun Chen, Jing Xie, Li Zeng, Chan-juan Zhou, Peng Zheng, Peng Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.101805 pp 1008—1018
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Zhang, Dan Wu, Yue Li, Yidan Fan, Yiqin Dai, Jianjiang Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.101807 pp 1019—1029
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Eye Disease
Meng Wu, Lingwei Ma, Liru Xue, Wenlei Ye, Zhiyong Lu, Xiang Li, Yan Jin, Xian Qin, Dan Chen, Weicheng Tang, Yingying Chen, Zixin Hong, Jinjin Zhang, Aiyue Luo, Shixuan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.101808 pp 1030—1044
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Harris Bell-Temin, Matthew J. Yousefzadeh, Andrey Bondarenko, Ellen Quarles, Jacqueline Jones-Laughner, Paul D. Robbins, Warren Ladiges, Laura J. Niedernhofer, Nathan A. Yates,
https://doi.org/10.18632/aging.101810 pp 1045—1061
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Perspectives

Jonas W. Bartstra, Pim A. de Jong, Wilko Spiering,
https://doi.org/10.18632/aging.101821 pp 1062—1064
PDF Full-Text How to Cite
Federica Sotgia, Marco Fiorillo, Michael P. Lisanti,
https://doi.org/10.18632/aging.101822 pp 1065—1068
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Niccolò Castellino, Antonio Longo, Teresio Avitabile, Andrea Russo, Matteo Fallico, Vincenza Bonfiglio, Mario Damiano Toro, Robert Rejdak, Paolo Murabito, Claudio Furino, Michele Reibaldi,
https://doi.org/10.18632/aging.101833 pp 1069
PDF Full-Text How to Cite