Volume 12, Issue 5

15 March, 2020
pp 4045—4681

About the Cover

The cover features Figure 3 "Top 15 significant GO classes identified in the different cell types combining the results for the seven brain regions analyzed“ from Piras et al.


Explore This Issue

Editorials

Pawel Bieniasz-Krzywiec, Massimiliano Mazzone,
https://doi.org/10.18632/aging.102870 pp 4045—4047
PDF How to Cite
Cristina González-Estévez, Ignacio Flores,
https://doi.org/10.18632/aging.102912 pp 4048—4049
PDF How to Cite Special Collection on Cancer and mTOR
Ellen K. Quarles, Peter S. Rabinovitch,
https://doi.org/10.18632/aging.102947 pp 4050—4051
PDF How to Cite

Priority Research Paper

M. Laura Idda, Waverly G. McClusky, Valeria Lodde, Rachel Munk, Kotb Abdelmohsen, Martina Rossi, Myriam Gorospe,
https://doi.org/10.18632/aging.102903 pp 4052—4066
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Guangping Zhang, Luzhu Chen, Jing Liu, Yan Jin, Zaihong Lin, Shu Du, Zenghui Fu, Tuantuan Chen, Yinghui Qin, Fenghu Sui, Yan Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.102636 pp 4067—4081
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao-Ling Gao, Zhi-Mei Jia, Fang-Fang Zhao, Dong-Dong An, Bei Wang, Er-Jing Cheng, Yan Chen, Jian-Nan Gong, Dai Liu, Ya-Qiong Huang, Jiao-Jiao Yang, Shu-Juan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102725 pp 4082—4092
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ting Shen, Qingqing Zheng, Hongbo Luo, Xin Li, Zhuo Chen, Zeyu Song, Guanfang Zhou, Chaoyang Hong,
https://doi.org/10.18632/aging.102802 pp 4093—4110
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuanmin Zhang, Longfei Ma, Chengqun Wang, Lina Wang, Yanxia Guo, Guodong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102839 pp 4111—4123
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ignazio S. Piras, Christiane Bleul, Joshua S. Talboom, Matthew D. De Both, Isabelle Schrauwen, Glenda Halliday, Amanda J. Myers, Geidy E. Serrano, Thomas G. Beach, Matthew J. Huentelman,
https://doi.org/10.18632/aging.102840 pp 4124—4162
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ji Zheng, Hao Zhou, Mengjun Yang, Siji Song, Qiang Dai, Guangju Ji, Zhansong Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.102855 pp 4163—4177
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaojun Feng, Yanan Wang, Wenxu Chen, Suowen Xu, Lingli Li, Yadi Geng, Aizong Shen, Hui Gao, Lei Zhang, Sheng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.102862 pp 4178—4192
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huan Yu, Hui Li, Xiaoqian Liu, Xiaoli Du, Binbin Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.102873 pp 4193—4203
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Meihua Zhang, Junxia Li, Shuyin Duan, Zhenya Fang, Jiaqi Tian, Haoyu Yin, Qingfeng Zhai, Xietong Wang, Lin Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102874 pp 4204—4221
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Youwen Zhang, Ioulia Chatzistamou, Hippokratis Kiaris,
https://doi.org/10.18632/aging.102875 pp 4222—4229
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Eurydice Angeli, Kader Chouahnia, Florence Canoui-Poitrine, Boris Duchemann, Thomas Aparicio, Elena Paillaud, Laurent Zelek, Guilhem Bousquet, Frédéric Pamoukdjian,
https://doi.org/10.18632/aging.102876 pp 4230—4246
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Cai, Sanli Liu, Ziquan Liu, Shike Hou, Qi Lv, Huanhuan Cui, Xue Wang, Yuxin Zhang, Haojun Fan, Hui Ding,
https://doi.org/10.18632/aging.102878 pp 4247—4267
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaodong Jia, Libin Shao, Chengcheng Liu, Tuanzhi Chen, Ling Peng, Yinguang Cao, Chuanchen Zhang, Xiafeng Yang, Guifeng Zhang, Jianlu Gao, Guangyi Fan, Mingliang Gu, Hongli Du, Zhangyong Xia,
https://doi.org/10.18632/aging.102879 pp 4268—4282
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kangping Song, Xiaojie Liu, Qiuyue Zheng, Lingling Zhang, Hongying Zhang, Hailong Yu, Yan Zhu, Li-An Huang, Yingzhu Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102880 pp 4283—4298
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuanyuan Li, Ran Ding, Feifei Wang, Cuiping Guo, Aili Liu, Liangpeng Wei, Shiyang Yuan, Feng Chen, Shaowei Hou, Zengguang Ma, Yan Zhang, Robert H. Cudmore, Xiaochuan Wang, Hui Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.102881 pp 4299—4321
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weibin Qian, Xinrui Cai, Qiuhai Qian,
https://doi.org/10.18632/aging.102882 pp 4322—4336
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gian Maria Busetto, Francesco Del Giudice, Martina Maggi, Gabriele Antonini, Daniele D’Agostino, Daniele Romagnoli, Alessandro Del Rosso, Marco Giampaoli, Paolo Corsi, Katie Palmer, Matteo Ferro, Giuseppe Lucarelli, Daniela Terracciano, Ottavio De Cobelli, Alessandro Sciarra, Ettore De Berardinis, Angelo Porreca,
https://doi.org/10.18632/aging.102883 pp 4337—4347
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiangbin Wang, Ding Ding, Qianhua Zhao, Xiaoniu Liang, Ling Peng, Xiaohu Zhao, Qian Xi, Zhang Min, Wei Wang, Xiaowen Xu, Qihao Guo, Pei-Jun Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102888 pp 4348—4356
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yang Deng, Jian Zhu, Ziyi Liu, Maosheng Huang, David W. Chang, Jian Gu,
https://doi.org/10.18632/aging.102889 pp 4357—4370
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yujuan Gao, Qi Zhao, Xiaohua Qiu, Yi Zhuang, Min Yu, Jinghong Dai, Hourong Cai, Xin Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.102890 pp 4371—4378
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yang Wang, Qian Jiang, Hao Cai, Ze Xu, Wenjie Wu, Beilin Gu, Long Li, Wei Cai,
https://doi.org/10.18632/aging.102891 pp 4379—4393
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Robert Lowe, Amy F. Danson, Vardhman K. Rakyan, Selin Yildizoglu, Frédéric Saldmann, Melanie Viltard, Gérard Friedlander, Chris G. Faulkes,
https://doi.org/10.18632/aging.102892 pp 4394—4406
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Seong-Ho Koh, Seong Hye Choi, Jee Hyang Jeong, Jae-Won Jang, Kyung Won Park, Eun-Joo Kim, Hee Jin Kim, Jin Yong Hong, Soo Jin Yoon, Bora Yoon, Ju-Hee Kang, Jong-Min Lee, Hyun-Hee Park, Jungsoon Ha, Young Ju Suh, Suyeon Kang,
https://doi.org/10.18632/aging.102893 pp 4407—4423
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wuping Yang, Kenan Zhang, Lei Li, Kaifang Ma, Baoan Hong, Yanqing Gong, Kan Gong,
https://doi.org/10.18632/aging.102894 pp 4424—4444
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wen-Hua Qi, Ting Lu, Cheng-Li Zheng, Xue-Mei Jiang, Hang Jie, Xiu-Yue Zhang, Bi-Song Yue, Gui-Jun Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.102895 pp 4445—4462
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ying Li, Youguang Zhao, Chenming Qiu, Yuanrui Yang, Guihua Liao, Xi Wu, Xiaowan Zhang, Qian Zhang, Ru Zhang, Zhang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102896 pp 4463—4473
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ting Xin, Chengzhi Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.102899 pp 4474—4488
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Munehiro Kitada, Yoshio Ogura, Itaru Monno, Jing Xu, Daisuke Koya,
https://doi.org/10.18632/aging.102902 pp 4489—4505
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li-Li Sun, Feng-Rui Lei, Xu-Dong Jiang, Xiao-Long Du, Lun Xiao, Wen-Dong Li, Xiao-Qiang Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102904 pp 4506—4526
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lin-Hong Mao, Si-Yuan Chen, Xiao-Qin Li, Feng Xu, Jing Lei, Qing-Liang Wang, Li-Yang Luo, Hai-Yan Cao, Xin Ge, Tao Ran, Xue Li, Min Zou, Zhi-Hang Zhou, Xiao-Ling Wu, Song He,
https://doi.org/10.18632/aging.102907 pp 4527—4546
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ling He, Chen Chen, Guoyu Gao, Kun Xu, Zhaoqun Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.102910 pp 4547—4557
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junrong Wang, Weimin Ding, Yingke Xu, Enfu Tao, Miaojun Mo, Wei Xu, Xu Cai, Xiaomin Chen, Junhui Yuan, Xiuying Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102911 pp 4558—4572
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lei Cao, Hongwei Cheng, Qiuxia Jiang, Hui Li, Zhixian Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102913 pp 4573—4591
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dmitry Kats, Kelly R. Evenson, Donglin Zeng, Christy L. Avery, Priya Palta, Stephen B. Kritchevsky, Gerardo Heiss,
https://doi.org/10.18632/aging.102916 pp 4592—4602
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Cheng Yuan, Liyang Xiang, Kuo Cao, Jianguo Zhang, Yuan Luo, Wenjie Sun, Nannan Zhang, Jiangbo Ren, Junhong Zhang, Yan Gong, Conghua Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.102917 pp 4603—4616
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Melina Hehl, Stephan P. Swinnen, Koen Cuypers,
https://doi.org/10.18632/aging.102925 pp 4617—4640
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Vanessa Castelli, Michele d’Angelo, Francesca Lombardi, Margherita Alfonsetti, Andrea Antonosante, Mariano Catanesi, Elisabetta Benedetti, Paola Palumbo, Maria Grazia Cifone, Antonio Giordano, Giovambattista Desideri, Annamaria Cimini,
https://doi.org/10.18632/aging.102927 pp 4641—4659
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Huan Jing, Simin Tang, Sen Lin, Meijuan Liao, Hongtao Chen, Youling Fan, Jun Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.102811 pp 4660—4672
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Perspective

Prabakaran Nagarajan, Mark R. Parthun,
https://doi.org/10.18632/aging.102949 pp 4673—4677
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Corrections

Yinjie Su, Weilian Feng, Guanglei Zhong, Yiyao Ya, Zehu Du, Juanyi Shi, Luping Chen, Wen Dong, Tianxin Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.102885 pp 4678—4679
PDF Full-Text How to Cite
Tingting Hu, Yue Zhou, Jing Lu, Peng Xia, Yue Chen, Xin Cao, Gang Pei,
https://doi.org/10.18632/aging.102898 pp 4680—4681
PDF Full-Text How to Cite