Volume 15, Issue 8

30 April, 2023
pp 2813—3218

About the Cover

The cover features Figure 1 "Oxidative stress-induced wounding results in a chronic wound with increased SA-β-gal expression and SASP burden" from Wyles et al.


Explore This Issue

Editorials

Anna Kouznetsova,
https://doi.org/10.18632/aging.204640 pp 2813—2814
PDF How to Cite
Jeyeon Lee, Leland R. Barnard, David T. Jones,
https://doi.org/10.18632/aging.204644 pp 2815—2816
PDF How to Cite
Maria Vitale, Alberto Sanz, Filippo Scialò,
https://doi.org/10.18632/aging.204659 pp 2817—2818
PDF How to Cite
Anda Huna, Nadine Martin, David Bernard,
https://doi.org/10.18632/aging.204669 pp 2819—2821
PDF How to Cite
Thomas D. Kocar, Michael Denkinger, Jan Kassubek,
https://doi.org/10.18632/aging.204694 pp 2822—2823
PDF How to Cite

Research Papers

Noah Wechter, Martina Rossi, Carlos Anerillas, Dimitrios Tsitsipatis, Yulan Piao, Jinshui Fan, Jennifer L. Martindale, Supriyo De, Krystyna Mazan-Mamczarz, Myriam Gorospe,
https://doi.org/10.18632/aging.204666 pp 2824—2851
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Saranya P. Wyles, Parisa Dashti, Tamar Pirtskhalava, Burak Tekin, Christina Inman, Lilian Sales Gomez, Anthony B. Lagnado, Larissa Prata, Diana Jurk, João F. Passos, Tamar Tchkonia, James L. Kirkland,
https://doi.org/10.18632/aging.204667 pp 2852—2862
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Andrea Olsen, Zachary Harpaz, Christopher Ren, Anastasia Shneyderman, Alexander Veviorskiy, Maria Dralkina, Simon Konnov, Olga Shcheglova, Frank W. Pun, Geoffrey Ho Duen Leung, Hoi Wing Leung, Ivan V. Ozerov, Alex Aliper, Mikhail Korzinkin, Alex Zhavoronkov,
https://doi.org/10.18632/aging.204678 pp 2863—2876
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kang Wang, Qing Luo, Yingfeng Zhang, Xin Xie, Wenhao Cheng, Qiunan Yao, Yingying Chen, Hong Ren, Jiuping Li, Zuanqin Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.204413 pp 2877—2890
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaogang Shen, Meng Wang, Wenxi Chen, Yu Xu, Qiaoxia Zhou, Tengfei Zhu, Guoqiang Wang, Shangli Cai, Yusheng Han, Chunwei Xu, Wenxian Wang, Lei Meng, Hao Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.204524 pp 2891—2905
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xue Wang, Jiaqi Zhang, Chengkui Xiu, Jing Yang, Yiqing Liu, Yan Lei,
https://doi.org/10.18632/aging.204532 pp 2906—2919
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liqun Yang, Zhigang Dong, Shuyu Li, Tieliang Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.204559 pp 2920—2936
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Zhen, Jingying Pan, Xuanrui Zhou, Zichuan Yu, Yike Jiang, Yiyang Gong, Yongqi Ding, Yue Liu, Liangyun Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.204619 pp 2937—2969
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun Gu, Lijun Pang, Donghua Yan, Chunming Wang, Yuekun Song, Zhengshuai Jin, Zhenwei Xu, Yuanqing Mao, Shengzhe Liu, Sheng Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.204650 pp 2970—2998
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li-Jie Yang, Wei Wu, Wan-Rong Jiang, Cheng-Liang Zhu, Zhao-Hui Yao,
https://doi.org/10.18632/aging.204654 pp 2999—3020
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Runhui Wang, Jia Wang, Yuanyu Wang, Liang Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.204655 pp 3021—3034
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinyu Shao, Yibin Sun, Kaiqiang Zhong, Jinrong Gu, Yang Yu, Tong Hu, Xiaoyi Kuai, Yechen Xing,
https://doi.org/10.18632/aging.204656 pp 3035—3051
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhan Shen, Ying Huang, Ying Zhou, Jingying Jia, Xian Zhang, Tingting Shen, Shengjie Li, Siyang Wang, Yunxiao Song, Jie Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.204657 pp 3052—3063
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuqiao Zhang, Yilu Zheng, Xinyu Li, Shijun Zhang, Hao Hu, Weihong Kuang,
https://doi.org/10.18632/aging.204658 pp 3064—3093
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Minghong Pan, Yuanyong Wang, Zhaoyang Wang, Changjian Shao, Yingtong Feng, Peng Ding, Hongtao Duan, Xiaoya Ren, Weixun Duan, Zhiqiang Ma, Xiaolong Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.204661 pp 3094—3106
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tzuo-Yi Hsieh, Wen-Wei Sung, Ya-Chuan Chang, Chia-Ying Yu, Li-Yu Lu, Chen Dong, Tsung-Hsien Lee, Sung-Lang Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.204673 pp 3107—3119
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fan Peng, Bahaerguli Muhuitijiang, Jiawei Zhou, Haoyu Liang, Yu Zhang, Ranran Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.204674 pp 3120—3140
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaowei Du, Hao Wang, Jing Xu, Yufei Zhang, Tingsong Chen, Gao Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204676 pp 3141—3157
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huijiang Gao, Yuanyong Wang, Zhihui Jiang, Guodong Shi, Shiyu Hu, Jiangshan Ai, Zhaofeng Wang, Yucheng Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.204677 pp 3158—3170
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junqing Li, Quan Zhou, Changsheng Zhang, Huimin Zhu, Jie Yao, Meng Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.204682 pp 3171—3190
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Ana Teresa Rajado, Nádia Silva, Filipa Esteves, David Brito, Alexandra Binnie, Inês M. Araújo, Clévio Nóbrega, José Bragança, Pedro Castelo-Branco, ALFA Score Consortium,
https://doi.org/10.18632/aging.204668 pp 3191—3217
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Fang Jiayu, Yike Jiang, Xuanrui Zhou, Minqin Zhou, Jingying Pan, Yun Ke, Jing Zhen, Da Huang, Weifan Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.204699 pp 3218
PDF Full-Text How to Cite
Volume 15, Issue 8