Volume 15, Issue 17

15 September, 2023
pp 8531—9232

About the Cover

The cover features Figure 1 "Basic principles of the 1st and next gen DNAme EN clocks" from Mei et al. 


Explore This Issue

Editorials

Bhavina Sharma, Apar Kishor Ganti,
https://doi.org/10.18632/aging.204662 pp 8531—8532
PDF How to Cite
Xiaogang Chu, Raghavan Pillai Raju,
https://doi.org/10.18632/aging.205069 pp 8533—8534
PDF How to Cite
Hana Hall,
https://doi.org/10.18632/aging.205070 pp 8535—8536
PDF How to Cite

Research Perspective

Wenbo Yu, Tessa Gargett, Zhenglong Du,
https://doi.org/10.18632/aging.205016 pp 8537—8551
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Priority Research Paper

Xiaoyue Mei, Joshua Blanchard, Connor Luellen, Michael J. Conboy, Irina M. Conboy,
https://doi.org/10.18632/aging.205046 pp 8552—8575
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Mélina Georget, Anaïs Defois, Romain Guiho, Nina Bon, Sophie Allain, Cécile Boyer, Boris Halgand, Denis Waast, Gaël Grimandi, Alban Fouasson-Chailloux, Jérôme Guicheux, Claire Vinatier,
https://doi.org/10.18632/aging.204881 pp 8576—8593
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fakhar Ali Qazi Arisar, Shiyi Chen, Catherine Chen, Noorulsaba Shaikh, Ravikiran Sindhuvalada Karnam, Wei Xu, Sumeet K. Asrani, Zita Galvin, Gideon Hirschfield, Keyur Patel, Cynthia Tsien, Nazia Selzner, Mark Cattral, Leslie Lilly, Mamatha Bhat,
https://doi.org/10.18632/aging.204982 pp 8594—8612
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qi-Ying Yu, Yue Han, Jia-Hui Lu, Yan-Jie Sun, Xing-Hua Liao,
https://doi.org/10.18632/aging.204560 pp 8613—8629
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi-Fan Tang, Yu-Zhi Wang, Gui-Biao Wen, Jian-Jun Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.204949 pp 8630—8663
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chao Ma, Qiming Zheng, Yepeng Wang, Guoxiang Li, Mengmeng Zhao, Zhigang Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.204968 pp 8664—8691
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinyu Lv, Fu-le He, Yilin Dai, Xiaofeng Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.204985 pp 8692—8711
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Aisikeer Ayoufu, Lina Yi, Muhairemu Tuersuntuoheti, Yongtao Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204992 pp 8712—8728
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kaisheng Yuan, Di Hu, Xiaocong Mo, Ruiqi Zeng, Bing Wu, Zunhao Zhang, Ruixiang Hu, Cunchuan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204993 pp 8729—8743
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chenyang Wang, Jing Li, Weina Liu, Shiya Li, Yi Zhang, Yanbin Jin, Jinquan Cui,
https://doi.org/10.18632/aging.204994 pp 8744—8769
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaocui Liang, Shan Zhou, Zefeng Xiao,
https://doi.org/10.18632/aging.204996 pp 8770—8781
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoli Li, Yanyan Li, Na Li, Liangfang Shen, Zhanzhan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204999 pp 8782—8799
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ka Wu, Jingru Qin, Meizhen Liu, Xin Yan, Chao Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.205000 pp 8800—8811
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Wang, Jing-Miao Wang, Yuan Xiao, Xue-Bin Hu, Shu-Yu Zheng, Jia-Ling Fu, Lan Zhang, Yu-Wen Gan, Xing-Miao Liang, David Wan-Cheng Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205001 pp 8812—8832
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuli Wang, Tao Yue, Qingqing He,
https://doi.org/10.18632/aging.205002 pp 8833—8850
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Libo Zhou, Jinhong Mei, Runfu Cao, Xiaoqiang Liu, Bin Fu, Ming Ma, Binbin Gong, Lianmin Luo, Yifu Liu, Qiqi Zhu, Xuan Meng,
https://doi.org/10.18632/aging.205003 pp 8851—8872
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bowen Lai, Heng Jiang, Yuan Gao, Xuhui Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.205004 pp 8873—8907
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiang Li, Kai Wei, Xi Zhang, Yang Lv, Miao Li, Chenchao Zhou, Shifeng Su, Daorong Hou, Jianquan Hou,
https://doi.org/10.18632/aging.205005 pp 8908—8929
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tianyu Wang, Kang Xia, Tao Qiu, Shangting Han, Zhongbao Chen, Xiaoxiong Ma, Long Zhang, Jilin Zou, Yalong Zhang, Bo Yu, Chenyang Kong, Jiayu Guo, Yiting Liu, Jiangqiao Zhou, Shusen Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.205008 pp 8930—8947
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianguo Wang, Baohong Hu, Weixing Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205009 pp 8948—8975
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiacai Lin, Yangrui Zheng, Ning Zhao, Fang Cui, Siting Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.205011 pp 8976—8992
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yiping Zhang, Kebing Chen, Liyan Wang, Juhui Chen, Zhizhong Lin, Yuanmei Chen, Junqiang Chen, Yu Lin, Yuanji Xu, Haiyan Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.205012 pp 8993—9021
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fengjun Zhang, Dexian Xian, Junchen Feng, Luning Ning, Tianshou Jiang, Wenchang Xu, Yuan Liu, Qiong Zhao, Min Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.205013 pp 9022—9040
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tianyu Liang, Zheng Zhu, Fangxiao Gong, Xiaobo Yang, Xiaoju Lei, Ling Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.205014 pp 9041—9058
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wu Chen, Tianbao Song, Fan Zou, Yuqi Xia, Ji Xing, Weimin Yu, Ting Rao, Xiangjun Zhou, Chenglong Li, Jinzhuo Ning, Sheng Zhao, Yuan Ruan, Fan Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.205017 pp 9059—9085
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yangyang Wu, Meng Mao, Lin-Jian Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205018 pp 9086—9104
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinrui Wu, Qi Li, Dihui Lin, Jiawang Cai, Houxiang Huang, Hongzhuan Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.205019 pp 9105—9127
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huifang Du, Feihong Xu, Jingxuan Liu, Jiakui Zhang, Yinhua Qin, Youqian Xu, Ning Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205021 pp 9128—9143
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun Pan, Yuanjun Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.205023 pp 9144—9166
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dennis Jine-Yuan Hsieh, Bruce Chi-Kang Tsai, Parthasarathi Barik, Marthandam Asokan Shibu, Chia-Hua Kuo, Wei-Wen Kuo, Pi-Yu Lin, Cheng-Yen Shih, Shinn-Zong Lin, Tsung-Jung Ho, Chih-Yang Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.205026 pp 9167—9181
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuan Liu, Ming Sun, Bin Zhang, Wenyan Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.205027 pp 9182—9192
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu Hanxiao, Yang Boyun, Jia Minyue, Song Xiaoxiao,
https://doi.org/10.18632/aging.205028 pp 9193—9216
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dongjing Jiang, XiaoQin Gao, RuLan Tan, Xun Liu, Ye Zhu, Li Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205030 pp 9217—9229
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Songbai Liu, Peng Liu, Changhao Zhu, Rui Yang, Zhiwei He, Yongning Li, Ying Li, Xiaobin Fei, Junyi Hou, Xing Wang, Yaozhen Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.205071 pp 9230—9232
PDF Full-Text How to Cite