Volume 11, Issue 23

15 December, 2019
pp 10783—11794

About the Cover

The cover features Figure 7 "Scheme of epigenetic and molecular mechanisms changed in 5XFAD mice induced by pharmacological inhibition of G9a/GLP by UNC0642 “ from Griñán-Ferré et al.


Explore This Issue

Editorials

Marc R. Benoit, Manoshi Gayen, Riqiang Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.102504 pp 10783—10785
PDF How to Cite
Anders Dahl, José M. Miro, Niels E. Bruun,
https://doi.org/10.18632/aging.102619 pp 10786—10787
PDF How to Cite
Julius L. Katzmann, Ulrich Laufs,
https://doi.org/10.18632/aging.102620 pp 10788—10790
PDF How to Cite
Laurien E. Zijlstra, Simon P. Mooijaart, J. Wouter Jukema,
https://doi.org/10.18632/aging.102621 pp 10791—10792
PDF How to Cite
Xavier Deschênes-Simard, Marie-Camille Rowell, Gerardo Ferbeyre,
https://doi.org/10.18632/aging.102622 pp 10793—10795
PDF How to Cite

Research Papers

Hongbin Chen, Wei Lin, Peiqiang Lin, Mouwei Zheng, Yongxing Lai, Manli Chen, Yixian Zhang, Jianhao Chen, Xiaohui Lin, Longzai Lin, Quan Lan, Qilin Yuan, Ronghua Chen, Xinhong Jiang, Yingchun Xiao, Nan Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.102411 pp 10796—10813
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kunchi Zhao, Yang Zhang, Hongping Yuan, Mingming Zhao, Dongxu Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.102436 pp 10814—10825
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yinjie Su, Zehu Du, Guanglei Zhong, Yiyao Ya, Junming Bi, Juanyi Shi, Luping Chen, Wen Dong, Tianxin Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.102464 pp 10826—10838
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianxu Chen, Jiandi Chen, Jiaxin Huang, Zhanyu Li, Yihang Gong, Baojia Zou, Xialei Liu, Lei Ding, Peiping Li, Zhiquan Zhu, Baimeng Zhang, Hui Guo, Chaonong Cai, Jian Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102488 pp 10839—10860
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Longyang Jiang, Lan Zhao, Jia Bi, Qiutong Guan, Aoshuang Qi, Qian Wei, Miao He, Minjie Wei, Lin Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.102489 pp 10861—10882
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yunjie He, Siying Zhou, Fei Deng, Shujie Zhao, Wenquan Chen, Dandan Wang, Xiu Chen, Juncheng Hou, Jian Zhang, Wei Zhang, Li Ding, Jinhai Tang, Zuomin Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.102490 pp 10883—10901
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rui Zhang, Yuan Liu, Hui Liu, Wei Chen, Hui-Ning Fan, Jing Zhang, Jin-Shui Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.102493 pp 10902—10922
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiang-Yu Zheng, Yu-Dan Lv, Feng-Yan Jin, Xiu-Juan Wu, Jie Zhu, Yang Ruan,
https://doi.org/10.18632/aging.102495 pp 10923—10938
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ling-Zhi Ma, Yu-Yuan Huang, Zuo-Teng Wang, Jie-Qiong Li, Xiao-He Hou, Xue-Ning Shen, Ya-Nan Ou, Qiang Dong, Lan Tan, Jin-Tai Yu, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative,
https://doi.org/10.18632/aging.102496 pp 10939—10951
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui Sun, Ting-Ting Gong, Yu-Ting Jiang, Shuang Zhang, Yu-Hong Zhao, Qi-Jun Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102497 pp 10952—10991
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kun Ren, Heng Li, Hui-Fang Zhou, Yin Liang, Min Tong, Lu Chen, Xi-Long Zheng, Guo-Jun Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.102498 pp 10992—11009
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Nian Tan, Jianwei Liu, Ping Li, Zhaoying Sun, Jianming Pan, Wei Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.102506 pp 11010—11029
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kan Sun, Diaozhu Lin, Qiling Feng, Feng Li, Yiqin Qi, Chulin Huang, Wanting Feng, Chuan Yang, Li Yan, Meng Ren,
https://doi.org/10.18632/aging.102507 pp 11030—11039
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chao-Qun Wang, Chih-Yang Lin, Yuan-Li Huang, Shih-Wei Wang, Yan Wang, Bi-Fei Huang, Yu-Wei Lai, Shun-Long Weng, Yi-Chin Fong, Chih-Hsin Tang, Zhong Lv,
https://doi.org/10.18632/aging.102508 pp 11040—11053
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Liu, Yehui Zhou, Kuo-Hsiang Huang, Ying Li, Xujie Fang, Li An, Feifei Wang, Qingfei Chen, Yunchao Zhang, Aihua Shi, Shuang Yu, Jingzhong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102510 pp 11054—11072
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiayue Ding, Jingwei Guan, Gary Rajah, David Dornbos III, Weili Li, Zhongao Wang, Yuchuan Ding, Xunming Ji, Ran Meng,
https://doi.org/10.18632/aging.102511 pp 11073—11083
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dan Li, Qianyu Liu, Xiuqiang Lu, Zhengqiu Li, Chunming Wang, Chung-Hang Leung, Yitao Wang, Cheng Peng, Ligen Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.102512 pp 11084—11110
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Pei-Yun Zhou, Chao-Ping Yang, Zheng Tang, Yong Yi, Wei-Ren Liu, Meng-Xin Tian, Jin-Long Huang, Wei Gan, Xi-Fei Jiang, Gao Liu, Han Wang, Chen-Yang Tao, Yuan Fang, Wei-Feng Qu, Cheng Zhou, Ruo-Yu Guan, Bao-Ye Sun, Yu-Fu Zhou, Shu-Shu Song, Zhen-Bin Ding, Yuan-Fei Peng, Zhi Dai, Jian Zhou, Jia Fan, Guo-Zhong Gong, Ying-Hong Shi, Shuang-Jian Qiu,
https://doi.org/10.18632/aging.102513 pp 11111—11123
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo Chen, Jianguo Lai, Danian Dai, Rong Chen, Xuan Li, Ning Liao,
https://doi.org/10.18632/aging.102514 pp 11124—11135
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li-Na Zhou, Ping Li, Shang Cai, Gang Li, Fang Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.102515 pp 11136—11147
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junxiang Yin, Megan Nielsen, Tanner Carcione, Shiping Li, Jiong Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.102516 pp 11148—11156
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Lin, Rong Liang, Jiazhou Ye, Qian Li, Ziyu Liu, Xing Gao, Xuemin Piao, Rongyun Mai, Donghua Zou, Lianying Ge,
https://doi.org/10.18632/aging.102518 pp 11157—11169
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ke Wang, Ruo Chen, Zhuan Feng, Yu-Meng Zhu, Xiu-Xuan Sun, Wan Huang, Zhi-Nan Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102521 pp 11170—11185
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
WenJun Yu, ShengJun An, TieMei Shao, HongJun Xu, HongXu Chen, JunDa Ning, YongJie Zhou, XiQing Chai,
https://doi.org/10.18632/aging.102522 pp 11186—11201
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yinjie Su, Weilian Feng, Guanglei Zhong, Yiyao Ya, Zehu Du, Juanyi Shi, Luping Chen, Wen Dong, Tianxin Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.102525 pp 11202—11223
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chao Yang, Yanli Tan, Shouwei Li, Junhu Zhou, Qixue Wang, Yunfei Wang, Yingbin Xie, Luyue Chen, Jie Li, Chuan Fang, Chunsheng Kang,
https://doi.org/10.18632/aging.102526 pp 11224—11243
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bethany S. Hall, Yvonne A. Barnett, Jonathan J. Crofts, Nadia Chuzhanova,
https://doi.org/10.18632/aging.102527 pp 11244—11267
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jaana van Gastel, Hanne Leysen, Paula Santos-Otte, Jhana O. Hendrickx, Abdelkrim Azmi, Bronwen Martin, Stuart Maudsley,
https://doi.org/10.18632/aging.102528 pp 11268—11313
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qingqing He, Lifang Huang, Dong Yan, Junming Bi, Meihua Yang, Jian Huang, Tianxin Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.102530 pp 11314—11328
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongyan Wang, Kaihua Liu, Zhexu Chi, Xihang Zhou, Guoping Ren, Ren Zhou, Yinyan Li, Xiuwen Tang, Xiu Jun Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102531 pp 11329—11346
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ting-Tse Lin, Yen-Ling Sung, Tsung-Yu Ko, Chih-Kuo Lee, Lian-Yu Lin, Jimmy Ji-Ming Juang, Cho-Kai Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102532 pp 11347—11357
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaohong Zhang, Jian Li, Fan Li, Zhen Zhao, Li Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.102533 pp 11358—11368
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian Ma, Ling Fang, Qi Yang, Steven Hibberd, William W. Du, Nan Wu, Burton B. Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.102535 pp 11369—11381
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Liu, Xi-feng Xiong, Yu-zhen Mo, Wei-guang Chen, Mei Li, Rong Liang, Zhi-biao Zhang, Zhi Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102536 pp 11382—11390
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weiwei Qin, Jing Li, Rongjia Zhu, Suhua Gao, Junfen Fan, Mingrong Xia, Robert Chunhua Zhao, Jiewen Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102537 pp 11391—11415
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weiyang Lou, Bisha Ding, Guansheng Zhong, Chengyong Du, Weimin Fan, Peifen Fu,
https://doi.org/10.18632/aging.102538 pp 11416—11439
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yang Liu, Ligao Wu, Haijiao Ao, Meng Zhao, Xue Leng, Mingdong Liu, Jianqun Ma, Jinhong Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.102544 pp 11440—11462
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian Sun, Jinyu Zheng, Ya Li, Ming Yan, Ping Li, Lili Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.102545 pp 11463—11473
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bangbei Wan, Bo Liu, Yuan Huang, Gang Yu, Cai Lv,
https://doi.org/10.18632/aging.102548 pp 11474—11489
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ning Shao, Hengchuan Su, Dingwei Ye,
https://doi.org/10.18632/aging.102549 pp 11490—11503
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jilong Zhou, Zhouyiyuan Xue, Hai-Nan He, Xin Liu, Shu-Yuan Yin, Dan-Ya Wu, Xia Zhang, Heide Schatten, Yi-Liang Miao,
https://doi.org/10.18632/aging.102551 pp 11504—11519
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qi Peng, Bin Chen, Hao Wang, Ying Zhu, Jinghong Wu, Yetao Luo, Guowei Zuo, Jinyong Luo, Lan Zhou, Qiong Shi, Yaguang Weng, Ailong Huang, Tong-Chuan He, Jiaming Fan,
https://doi.org/10.18632/aging.102552 pp 11520—11540
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jeong Han Lee, Mincheol Kang, Seojin Park, Maria C. Perez-Flores, Xiao-Dong Zhang, Wenying Wang, Michael Anne Gratton, Nipavan Chiamvimonvat, Ebenezer N. Yamoah,
https://doi.org/10.18632/aging.102553 pp 11541—11564
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yun-Hong Xia, Zhen Lu, Shou-Min Wang, Li-Xia Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.102554 pp 11565—11575
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Run-Cong Nie, Shu-Qiang Yuan, Yun Wang, Ying-Bo Chen, Yan-Yu Cai, Shi Chen, Shu-Man Li, Jie Zhou, Guo-Ming Chen, Tian-Qi Luo, Zhi-Wei Zhou, Yuan-Fang Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102556 pp 11576—11590
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Christian Griñán-Ferré, Laura Marsal-García, Aina Bellver-Sanchis, Shukkoor Muhammed Kondengaden, Ravi Chakra Turga, Santiago Vázquez, Mercè Pallàs,
https://doi.org/10.18632/aging.102558 pp 11591—11608
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shenglong Li, Ke Zheng, Yi Pei, Wei Wang, Xiaojing Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102563 pp 11609—11623
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mei-Chi Chang, Yu-Hwa Pan, Hsyueh-Liang Wu, Yi-Jie Lu, Wan-Chuen Liao, Chien-Yang Yeh, Jang-Jaer Lee, Jiiang-Huei Jeng,
https://doi.org/10.18632/aging.102565 pp 11624—11639
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
DaPeng Li, Lei Zhang, YuPeng Liu, HongRu Sun, Justina Ucheojor Onwuka, ZhiGang Zhao, WenJing Tian, Jing Xu, YaShuang Zhao, HongYu Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.102569 pp 11640—11658
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongrui Guo, Huan Liu, Zhijie Jian, Hengmin Cui, Jing Fang, Zhicai Zuo, Junliang Deng, Yinglun Li, Xun Wang, Ling Zhao, Yi Geng, Ping Ouyang, Weiming Lai, Zhengli Chen, Chao Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.102570 pp 11659—11672
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Donghua Zou, Rongjie Li, Xiaohua Huang, Guoying Chen, Ying Liu, Youshi Meng, Yimei Wang, Yuan Wu, Yingwei Mao,
https://doi.org/10.18632/aging.102571 pp 11673—11685
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Cristina Ramos-Pérez, Margaret Dominska, Laura Anaissi-Afonso, Sara Cazorla-Rivero, Oliver Quevedo, Isabel Lorenzo-Castrillejo, Thomas D. Petes, Félix Machín,
https://doi.org/10.18632/aging.102573 pp 11686—11721
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Angela Mena Perri, Valter Agosti, Erika Olivo, Antonio Concolino, MariaTeresa De Angelis, Laura Tammè, Claudia Vincenza Fiumara, Giovanni Cuda, Domenica Scumaci,
https://doi.org/10.18632/aging.102577 pp 11722—11755
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Reviews

Hui Ni, Yiming Zhao, Yongli Ji, Jian Shen, Meixiang Xiang, Yao Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.102491 pp 11756—11769
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Viviana Triaca, Valentina Carito, Elena Fico, Pamela Rosso, Marco Fiore, Massimo Ralli, Alessandro Lambiase, Antonio Greco, Paola Tirassa,
https://doi.org/10.18632/aging.102499 pp 11770—11792
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Luis Miguel Guachalla, Zhenyu Ju, Rafal Koziel, Guido von Figura, Zhangfa Song, Markus Fusser, Bernd Epe, Pidder Jansen-Dürr, K. Lenhard Rudolph,
https://doi.org/10.18632/aging.102602 pp 11793—11794
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 11, Issue 23 Next