Volume 12, Issue 1

15 January, 2020
pp 1—1036

About the Cover

The cover features Figure 9 "Resveratrol enhances antitumor T cell immunity by promoting abnormal glycosylation and dimerization of PD-L1. “ from Verdura et al.


Explore This Issue

Editorials

Edward Dempsey, Derek Strassheim, Vijaya Karoor,
https://doi.org/10.18632/aging.102739 pp 1—2
PDF How to Cite
Chang-Yi Cui, Luigi Ferrucci,
https://doi.org/10.18632/aging.102740 pp 3—4
PDF How to Cite
Regula Furrer, Christoph Handschin,
https://doi.org/10.18632/aging.102741 pp 5—7
PDF How to Cite

Priority Research Paper

Sara Verdura, Elisabet Cuyàs, Eric Cortada, Joan Brunet, Eugeni Lopez-Bonet, Begoña Martin-Castillo, Joaquim Bosch-Barrera, José Antonio Encinar, Javier A. Menendez,
https://doi.org/10.18632/aging.102646 pp 8—34
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Yongmei Yang, Ailin Qu, Qi Wu, Xin Zhang, Lili Wang, Chen Li, Zhaogang Dong, Lutao Du, Chuanxin Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102228 pp 35—52
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Pengping Li, Guodong Cao, Yuefeng Zhang, Jingbo Shi, Kailun Cai, Lei Zhen, Xiaobo He, Yizhao Zhou, Yongzhou Li, Yi Zhu, Maoming Xiong, Yulian Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102564 pp 53—69
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui Tong, Xiaohui Liu, Tao Li, Weihua Qiu, Chenghong Peng, Baiyong Shen, Zhecheng Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.102585 pp 70—79
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qie Guo, Fan-Jing Jing, Wen Xu, Xiao Li, Xin Li, Jia-Lin Sun, Xiao-Min Xing, Chang-Kai Zhou, Fan-Bo Jing,
https://doi.org/10.18632/aging.102598 pp 80—105
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiafeng Fang, Xuna Huang, Xiaoyan Han, Zongheng Zheng, Cheng Hu, Tufeng Chen, Xiaofeng Yang, Xi Ouyang, Zehong Chen, Hongbo Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.102604 pp 106—121
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinming Chen, Xiang Cao, Weizhang Xiao, Ben Li, Qun Xue,
https://doi.org/10.18632/aging.102605 pp 122—137
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Man Hu, Zhaomin Yu, Peiyuan Mei, Jinxiao Li, Dan Luo, Haiming Zhang, Minfeng Zhou, Fengxia Liang, Rui Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102606 pp 138—155
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin-Yue Gu, Yang Jiang, Ming-Qi Li, Peng Han, Yan-Long Liu, Bin-Bin Cui,
https://doi.org/10.18632/aging.102607 pp 156—177
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
GuiFen Liu, GuanYu Ruan, MeiMei Huang, LiLi Chen, PengMing Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.102608 pp 178—192
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Ye, Yuan Wang, Zhen Wang, Ling Liu, Zicong Yang, Di Ye, Menglong Wang, Yao Xu, Jishou Zhang, Mengmeng Zhao, Jianfang Liu, Yingzhong Lin, Qingwei Ji, Jun Wan,
https://doi.org/10.18632/aging.102609 pp 193—203
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanli Liu, Jiaye Zhang, Yan Chen, Hasan Sohel, Xinrong Ke, Jingqi Chen, Yin-Xiong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102610 pp 204—223
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Chen, Lijie Huang, Yang Yang, Suhua Chen, Jianjun Sun, Changcheng Ma, Jingcheng Xie, Yongmei Song, Jun Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.102612 pp 224—241
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiang Chen, Hongyang Xu, Jiwei Hou, Hui Wang, Yi Zheng, Hui Li, Hourong Cai, Xiaodong Han, Jinghong Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.102613 pp 242—259
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chen Diling, Qi Longkai, Guo Yinrui, Liu Yadi, Tang Xiaocui, Zhu Xiangxiang, Zeng Miao, Li Ran, Shuai Ou, Wang Dongdong, Xie Yizhen, Yuan Xujiang, Burton B. Yang, Wu Qingping,
https://doi.org/10.18632/aging.102614 pp 260—287
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiu Wang, Yanxia Lu, Chunbo Li, Anis Larbi, Liang Feng, Qingfeng Shen, Mei Sian Chong, Wee Shiong Lim, Lei Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.102615 pp 288—308
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qi Zhu, Hui Fan, Xiaoning Zhang, Chao Ji, Yang Xia,
https://doi.org/10.18632/aging.102616 pp 309—317
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tao Lv, Yifeng Miao, Tianqi Xu, Wenhua Sun, Youzhou Sang, Feng Jia, Xiaohua Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102617 pp 318—339
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Huang, You Qin, Chensu Yang, Chao Wan, Xiaomeng Dai, Yajie Sun, Jingshu Meng, Yanwei Lu, Yan Li, Zhanjie Zhang, Bian Wu, Shuangbing Xu, Honglin Jin, Kunyu Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.102618 pp 340—358
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Danielle Hiam, Cassandra Smith, Sarah Voisin, Josh Denham, Xu Yan, Shanie Landen, Macsue Jacques, Javier Alvarez-Romero, Andrew Garnham, Mary N. Woessner, Markus Herrmann, Gustavo Duque, Itamar Levinger, Nir Eynon,
https://doi.org/10.18632/aging.102627 pp 359—369
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao Han, Tianren Huang, Junqing Han,
https://doi.org/10.18632/aging.102628 pp 370—386
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiayan Wu, Yunxiao Dou, Wangmi Liu, Yanxin Zhao, Xueyuan Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.102629 pp 387—396
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianlin Wang, Qian Yu, Zhaoping Qiu, Tao Dai, Shuxia Wang, Xiuwei Yang, B. Mark Evers, Yadi Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102630 pp 397—415
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhanyun Ren, Xiaotian Chen, Wuzhuang Tang, Jie Li, Song Yang, Yanchun Chen, Xianghai Zhao, Huihua Zong, Chunlan Liu, Chong Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.102631 pp 416—435
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Meaghan A. Roy-O’Reilly, Hilda Ahnstedt, Monica S. Spychala, Yashasvee Munshi, Jaroslaw Aronowski, Lauren H. Sansing, Louise D. McCullough,
https://doi.org/10.18632/aging.102632 pp 436—461
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoxuan Ling, Yinyan Li, Fuman Qiu, Xiaoxiao Lu, Lei Yang, Jinbin Chen, Tiegang Li, Di Wu, Huali Xiong, Wenpeng Su, Dongsheng Huang, Jiansong Chen, Binyao Yang, Hongjun Zhao, Chenli Xie, Yifeng Zhou, Jiachun Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.102633 pp 462—480
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tingting Hu, Yue Zhou, Jing Lu, Peng Xia, Yue Chen, Xin Cao, Gang Pei,
https://doi.org/10.18632/aging.102637 pp 481—501
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui-Feng Gao, Chien-Shan Cheng, Jian Tang, Ye Li, Hao Chen, Zhi-Qiang Meng, Zhen Chen, Lian-Yu Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102638 pp 502—517
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Faisal I. Rezwan, Medea Imboden, Andre F.S. Amaral, Matthias Wielscher, Ayoung Jeong, Kai Triebner, Francisco Gómez Real, Marjo-Riitta Jarvelin, Deborah Jarvis, Nicole M. Probst-Hensch, John W. Holloway,
https://doi.org/10.18632/aging.102639 pp 518—542
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao-Ling Wang, Yu-Xin Deng, Yu-Mei Gao, Yang-Ting Dong, Fan Wang, Zhi-Zhong Guan, Wei Hong, Xiao-Lan Qi,
https://doi.org/10.18632/aging.102640 pp 543—570
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fabian Arenas, Fernanda Castro, Susana Nuñez, Gemma Gay, Carmen Garcia-Ruiz, Jose C. Fernandez-Checa,
https://doi.org/10.18632/aging.102641 pp 571—592
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mithun Kumer Sarker, Jong Han Lee, Dae Ho Lee, Kwang-Hoon Chun, Hee-Sook Jun,
https://doi.org/10.18632/aging.102643 pp 593—610
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Jiang, Yue Yan, Manyu Chen, Guangyu Luo, Jiaojiao Hao, Jinjin Pan, Sheng Hu, Ping Guo, Wenyang Li, Ruozu Wang, Yan Zuo, Yao Sun, Silei Sui, Wendan Yu, Zhe Pan, Kun Zou, Zongheng Zheng, Wuguo Deng, Xiaojun Wu, Wei Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.102644 pp 611—627
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiu-Jun Wang, Yue-E Shen, Xin Wang, Shuang Fu, Xin Zhang, Yi-Na Zhang, Rui-Tao Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102645 pp 628—649
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junying Wang, Shaoqi Li, Ju Wang, Feixiang Wu, Yuhan Chen, Hao Zhang, Yubo Guo, Yan Lin, Lingxu Li, Xue Yu, Ting Liu, Yajun Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.102647 pp 650—671
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li-Jun Cai, Li Tu, Tian Li, Xiu-Lin Yang, Yi-Pin Ren, Ran Gu, Qian Zhang, Huan Yao, Xiang Qu, Qian Wang, Jin-Yong Tian,
https://doi.org/10.18632/aging.102649 pp 672—689
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Min Wang, I-Feng Peng, Simin Li, Xianda Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.102650 pp 690—706
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li Feng, Huanqin Li, Fan Li, Songhua Bei, Xiaohong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102651 pp 707—717
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chun-Lei Han, Yun-Peng Liu, Yun-Peng Sui, Ning Chen, Ting-Ting Du, Ying Jiang, Chen-Jia Guo, Kai-Liang Wang, Qiao Wang, Shi-Ying Fan, Michitomo Shimabukuro, Fan-Gang Meng, Fang Yuan, Jian-Guo Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102652 pp 718—739
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Craig R.G. Willis, Ryan M. Ames, Colleen S. Deane, Bethan E. Phillips, Catherine L. Boereboom, Haitham Abdulla, Syed S.I. Bukhari, Jonathan N. Lund, John P. Williams, Daniel J. Wilkinson, Kenneth Smith, Fawzi Kadi, Nathaniel J. Szewczyk, Philip J. Atherton, Timothy Etheridge,
https://doi.org/10.18632/aging.102653 pp 740—755
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wang Jiangyi, Guo Gang, Shi Guohai, Ye Dingwei,
https://doi.org/10.18632/aging.102654 pp 756—766
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Juncheng Wang, Xun Chen, Yuxi Tian, Gangcai Zhu, Yuexiang Qin, Xuan Chen, Leiming Pi, Ming Wei, Guancheng Liu, Zhexuan Li, Changhan Chen, Yunxia Lv, Gengming Cai,
https://doi.org/10.18632/aging.102655 pp 767—783
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yurong Gu, Xiangyong Li, Yanhua Bi, Yubao Zheng, Jialiang Wang, Xiaoyan Li, Zexuan Huang, Lubiao Chen, Yanlin Huang, Yuehua Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.102656 pp 784—807
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanfei Li, Zhengsheng Dai, Gang Huang, Yueling Jin, Zhongping Ning, Junwei Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.102657 pp 808—824
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li-Feng Zhang, Kai Xu, Bo-Wen Tang, Wei Zhang, Wei Yuan, Chuang Yue, Li Shi, Yuan-Yuan Mi, Li Zuo, Li-Jie Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.102658 pp 825—843
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yayuan Lu, Lei Chen, Jishi Ye, Chang Chen, Ying Zhou, Ke Li, Zongze Zhang, Mian Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.102659 pp 844—865
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hua Xu, Wen-Hao Xu, Fei Ren, Jun Wang, Hong-Kai Wang, Da-Long Cao, Guo-Hai Shi, Yuan-Yuan Qu, Hai-Liang Zhang, Ding-Wei Ye,
https://doi.org/10.18632/aging.102660 pp 866—883
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jeongbin Park, Ji Won Han, Seung Wan Suh, Seonjeong Byun, Ji Hyun Han, Jong Bin Bae, Jae Hyoung Kim, Ki Woong Kim,
https://doi.org/10.18632/aging.102661 pp 884—893
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Eye Disease
Nira Cedres, Daniel Ferreira, Alejandra Machado, Sara Shams, Simona Sacuiu, Margda Waern, Lars-Olof Wahlund, Anna Zettergren, Silke Kern, Ingmar Skoog, Eric Westman,
https://doi.org/10.18632/aging.102662 pp 894—901
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Aiyu Liu, Shizhen Zhang, Weihan Li, Biao Xu, Rui Lei, Shengmei Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.102663 pp 902—911
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yinlan Liu, Yuhan Yang, Yan Luo, Juan Wang, Xiangyun Lu, Zongxing Yang, Jin Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.102665 pp 912—930
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Donghao Guo, Yun Shen, Wei Li, Qinjie Li, Ya Miao, Yuan Zhong,
https://doi.org/10.18632/aging.102666 pp 931—944
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongbo Shi, Haoran Sun, Jiayao Li, Ziyi Bai, Jie Wu, Xiuhong Li, Yingli lv, Guangde Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102667 pp 945—964
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuting He, Qin Dang, Jie Li, Qiyao Zhang, Xiao Yu, Miaomiao Xue, Wenzhi Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.102669 pp 965—977
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li Yu, Kefeng Li, Xiangmin Li, Chao Guan, Tingting Sun, Xiaoye Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102670 pp 978—995
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Fan Ouyang, Xiangyang Liu, Guoan Liu, Haihua Qiu, Yi He, Hongyu Hu, Ping Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.102463 pp 996—1010
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wileidy Gomez, Rodrigo Morales, Vinicius Maracaja-Coutinho, Valentina Parra, Melissa Nassif,
https://doi.org/10.18632/aging.102677 pp 1011—1033
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Guanming Lu, Lai Yuanhui, Tiantian Wang, Weihao Lin, Jinlan Lu, Yanfei Ma, Yongcheng Chen, Haiqing Ma, Ruilei Liu, Jie Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102758 pp 1034—1036
PDF Full-Text How to Cite