Volume 12, Issue 19

15 October, 2020
pp 18791—19827

About the Cover

The cover features Figure 4 "Shared differentially expressed genes in the rat model overexpressing SNCA and PD patients point to myelination and oligodendrocyte“ from Hentrich et al.


Explore This Issue

Editorials

Kai Kisand, Pärt Peterson,
https://doi.org/10.18632/aging.104025 pp 18791—18792
PDF How to Cite
Ori J. Lieberman, Francesca Bartolini, Maria Concetta Miniaci,
https://doi.org/10.18632/aging.104026 pp 18793—18794
PDF How to Cite
Ernesto S. Nakayasu, Thomas O. Metz, Raghavendra G. Mirmira,
https://doi.org/10.18632/aging.104157 pp 18795—18796
PDF How to Cite

Research Perspective

Federica Sotgia, Michael P. Lisanti,
https://doi.org/10.18632/aging.104166 pp 18797—18803
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Priority Research Paper

Fuping Qian, Xin Wang, Zhenhua Yin, Gangcai Xie, Huijun Yuan, Dong Liu, Renjie Chai,
https://doi.org/10.18632/aging.103840 pp 18804—18821
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Jue Liu, Liyuan Tao, Zhancheng Gao, Rongmeng Jiang, Min Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103716 pp 18822—18832
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wating Su, Zhen Qiu, Lu Zhou, Jiabao Hou, Yafeng Wang, Fengnan Huang, Yi Zhang, Yifan Jia, Jun Zhou, Danyong Liu, Zhengyuan Xia, Zhong-Yuan Xia, Shaoqing Lei,
https://doi.org/10.18632/aging.103793 pp 18833—18843
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongying Guo, Zhengguo Zhang, Yuyi Zhang, Yu Liu, Jiefei Wang, Zhiping Qian, Ying Zou, Hongzhou Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.103860 pp 18844—18852
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yunfei Liao, Yong Feng, Bo Wang, Hanyu Wang, Jinsha Huang, Yaxin Wu, Ziling Wu, Xiao Chen, Chao Yang, Xinqiao Fu, Hui Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.103931 pp 18853—18865
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui Xu, Ling Ai, Chun Qiu, Xi Tan, Bo Jiao, Ailin Luo, Shusheng Li, Shangkun Liu, Li Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.103944 pp 18866—18877
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kai-Lian Zheng, Ying Xu, Yu-Feng Guo, Le Diao, Xiang-Yu Kong, Xiao-Jian Wan, Feng Zhao, Fang-Zheng Ning, Li-Bing Wang, Fan Qiao, Jiang-Man Zhao, Jia-Huan Zhou, Yue-Qian Zhong, Shou-Xin Wu, Yi Chen, Gang Jin, Yu-Chao Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.103988 pp 18878—18888
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Thomas Hentrich, Zinah Wassouf, Christine Ehrhardt, Eva Haas, James D. Mills, Eleonora Aronica, Tiago Fleming Outeiro, Jeannette Hübener-Schmid, Olaf Riess, Nicolas Casadei, Julia M. Schulze-Hentrich,
https://doi.org/10.18632/aging.103935 pp 18889—18906
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Naoki Tanimizu, Norihisa Ichinohe, Hiromu Suzuki, Toshihiro Mitaka,
https://doi.org/10.18632/aging.103973 pp 18907—18927
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Manuel Moreno-Valladares, Tulio M. Silva, Juan P. Garcés, Ander Saenz-Antoñanzas, Leire Moreno-Cugnon, María Álvarez-Satta, Ander Matheu,
https://doi.org/10.18632/aging.104043 pp 18928—18941
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fan Lan, Yan Lin, Zhenfeng Gao, Jose M. Cacicedo, Karen Weikel, Yasuo Ido,
https://doi.org/10.18632/aging.104052 pp 18942—18956
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jieun Yoon, Hiroko Isoda, Tomohiro Okura,
https://doi.org/10.18632/aging.103908 pp 18957—18969
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenli Zuo, Keshu Zhou, Mei Deng, Quande Lin, Qingsong Yin, Chunlei Zhang, Jian Zhou, Yongping Song,
https://doi.org/10.18632/aging.103252 pp 18970—18981
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun Lu, Xiao-Yan Huang, Yao-Hui Wang, Jian-Wei Xie, Jia-Bin Wang, Jian-Xian Lin, Qi-Yue Chen, Long-Long Cao, Ping Li, Chang-Ming Huang, Chao-Hui Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.103624 pp 18982—19011
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hao Wang, Guang Yang, Qian Zhang, Xiao Liang, Yang Liu, Meng Gao, Yutao Guo, Li Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103665 pp 19012—19021
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Pei Ma, Lifeng Yue, Sen Zhang, Dacheng Hao, Zhihong Wu, Lijia Xu, Guanhua Du, Peigen Xiao,
https://doi.org/10.18632/aging.103671 pp 19022—19044
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Feng Ji, Xiaohui Hu, Wenhao Hu, Yue-Dong Hao,
https://doi.org/10.18632/aging.103689 pp 19045—19059
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuan-Yuan Hu, Guang-Bin Jiang, Ya-Feng Song, Ai-Ling Zhan, Cai Deng, Yu-Ming Niu, Lan Zhou, Qi-Wen Duan,
https://doi.org/10.18632/aging.103696 pp 19060—19072
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sherri Shih-Fan Yeh, Ching-Yu Julius Chen, I-Chien Wu, Chih-Cheng Hsu, Tzu-Yu Chen, Wei-Ting Tseng, Feng-Cheng Tang, Chi-Chung Wang, Chung-Chou Juan, Hou-Chang Chiu, Huey-Ming Lo, Dun-Hui Yang, Jyh-Ming Jimmy Juang, Chao Agnes Hsiung,
https://doi.org/10.18632/aging.103702 pp 19073—19082
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shu-Yang Yu, Wan-Lin Zhu, Peng Guo, Shao-Wu Li, Ya-Ou Liu, Teng-Hong Lian, Du-Yu Ding, Dan-Ning Li, Li-Xia Li, Li Liu, Hui Zhao, Li-Jun Zuo, Yang Hu, Qiu-Jin Yu, Zhao Jin, Rui-Dan Wang, Jun-Hua Gao, Rong-Yan Zhu, Xiao-Min Wang, Wei Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103705 pp 19083—19094
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinchen Wang, Yingyu Yao, Meiyuan Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.103706 pp 19095—19106
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shilei Jing, Jiao Tian, Yanpeng Zhang, Xinhua Chen, Shusen Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.103709 pp 19107—19128
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Baoai Han, Xiuping Yang, Davood K. Hosseini, Pan Luo, Mengzhi Liu, Xiaoxiang Xu, Ya Zhang, Hongguo Su, Tao Zhou, Haiying Sun, Xiong Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103715 pp 19129—19146
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ming Xu, Lijun Xu, Yin Wang, Guangcheng Dai, Boxin Xue, Yuan-yuan Liu, Jianbing Zhu, Jin Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.103723 pp 19147—19158
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Cancer and mTOR
Gang Liu, Wenhui Xie, Mingming Jin, Ping Li, Liu Liu, Lei Liu, Gang Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.103724 pp 19159—19172
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mengqiu Xu, Jingjing Li, Zhaoying Xiao, Jiongpo Lou, Xinrong Pan, Yunlong Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.103744 pp 19173—19220
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yongjian Zhu, Yongjun Bu, Guofu Zhang, Shibin Ding, Desheng Zhai, Zhongxiao Wan, Zengli Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.103747 pp 19221—19232
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Luping Chen, Juanyi Shi, Yaohao Wu, Ronglin Qiu, Lexiang Zeng, Lei Lou, Jianhang Su, Minyi Liao, Xiaogeng Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.103748 pp 19233—19253
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhenxuan Shao, Zongyou Pan, Jialiang Lin, Qingqian Zhao, Yuqian Wang, Libin Ni, Shiyi Feng, Naifeng Tian, Yaosen Wu, Liaojun Sun, Weiyang Gao, Yifei Zhou, Xiaolei Zhang, Xiangyang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103757 pp 19254—19272
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Long Feng, Kai Wang, Ping Tang, Suyun Chen, Tiande Liu, Jun Lei, Rongfa Yuan, Zhigang Hu, Wen Li, Xin Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.103760 pp 19273—19292
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yonghong Li, Xiaoling Gao, Chaojun Wei, Rui Guo, Hui Xu, Zhongtian Bai, Jianye Zhou, Jun Zhu, Wanxia Wang, Yu Wu, Jingzhe Li, Zhongliang Zhang, Xiaodong Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.103766 pp 19293—19315
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Pengju Li, Jeifei Xiao, Bangfen Zhou, Jinhuan Wei, Junhang Luo, Wei Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103781 pp 19316—19324
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gaoming Liu, Jiayou Luo,
https://doi.org/10.18632/aging.103789 pp 19325—19334
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao-Yi Xu, Wen-Jing Guo, Shi-Hua Pan, Ying Zhang, Feng-Lin Gao, Jiang-Tao Wang, Sheng Zhang, He-Ying Li, Ren Wang, Xiao Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103798 pp 19335—19351
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Biomarkers
Tianfang Xia, Zhenguo Pan, Jie Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103805 pp 19352—19364
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuming Tang, Weigang Wu, Haoqiang Wan, Xuecheng Wu, Haixia Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103810 pp 19365—19374
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yulong Peng, Yuanyuan Li, Yimin Li, Anqi Wu, Lili Fan, Wenli Huang, Chunyan Fu, Zhenghao Deng, Kuansong Wang, Yu Zhang, Guang Shu, Gang Yin,
https://doi.org/10.18632/aging.103824 pp 19375—19398
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junnan Liang, Jingyu Liao, Tongtong Liu, Yu Wang, Jingyuan Wen, Ning Cai, Zhao Huang, Weiqi Xu, Ganxun Li, Zeyang Ding, Bixiang Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103826 pp 19399—19420
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi Liu, Cuiping Guo, Yi Ding, Xiaobing Long, Wensheng Li, Dan Ke, Qun Wang, Rong Liu, Jian-Zhi Wang, Huaqiu Zhang, Xiaochuan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103841 pp 19421—19439
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yong Wang, Liu Miao, Lin Tao, Jian-Hong Chen, Chuan-Meng Zhu, Ye Li, Bin Qi, Fei Liao, Rong-Shan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103859 pp 19440—19454
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhaolei Cui, Yun Li, Yanni Gao, Lingying Kong, Yingfeng Lin, Yan Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103879 pp 19455—19467
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuan Nong, Yujia Liang, Xiaoliu Liang, Yongming Li, Bin Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103886 pp 19468—19492
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hong Zhuang, Jing Yang, Zhihui Huang, Haiqing Liu, Xiaobo Li, Hongyu Zhang, Jiadong Wang, Shen Yu, Kefei Liu, Rui Liu, Mingze Bi, Jian Wang, Richard J. Salvi, Bohua Hu, Gaojun Teng, Lijie Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103898 pp 19493—19519
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhao-Hui Yao, Jing Wang, Bing-Zhen Shen, Yu-Tong Li, Xiao-Li Yao, Shao-Feng Zhang, Yong Zhang, Ji-Chang Hu, Yan-Chun Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.103901 pp 19520—19538
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Aleksandra Rył, Iwona Rotter, Aleksandra Szylińska, Alina Jurewicz, Andrzej Bohatyrewicz, Tomasz Miazgowski,
https://doi.org/10.18632/aging.103903 pp 19539—19545
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shudan Wang, Yunlong Hou, Xuran Li, Zhen Song, Baoqi Sun, Xinyue Li, Hong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103904 pp 19546—19562
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shengyan Xi, Guangxin Yue, Yueyun Liu, Yanan Wang, Yingkun Qiu, Zhigeng Li, Pei Ma, Tiegang Liu, Youming Jiang, Yuan Liang, Qun Liu, Jing Shi, Jiaxu Chen, Lifeng Yue,
https://doi.org/10.18632/aging.103912 pp 19563—19584
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu Mu, Dezhi Wang, Liangyu Bie, Suxia Luo, Xiaoqian Mu, Yanqiu Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.103918 pp 19585—19596
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jie Mei, Yan Liu, Rui Xu, Leiyu Hao, An Qin, Chunqiang Chu, Yichao Zhu, Xiao Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103919 pp 19597—19617
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiandong Tai, Di Sun, Xu Wang, Zhenhua Kang,
https://doi.org/10.18632/aging.103930 pp 19618—19627
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiwen Qian, Huixun Jia, Yue Zhang, Bingqing Ma, Guoyou Qin, Zhenyu Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103939 pp 19628—19640
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongmei Yan, Yuchuan Chen, Kai Wang, Lu Yu, Xixin Huang, Qianyu Li, Yuwen Xie, Jiayu Lin, Yueyun He, Xinyu Yi, Yanzhi Wang, Longhua Chen, Yi Ding, Yiyi Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103977 pp 19641—19659
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Xu, Nanbin Liu, Yuhua Wei, Deren Zhou, Rui Lin, Xiuyan Wang, Baomin Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.103997 pp 19660—19676
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kara L. Perks, Nicola Ferreira, Judith A. Ermer, Danielle L. Rudler, Tara R. Richman, Giulia Rossetti, Vance B. Matthews, Natalie C. Ward, Oliver Rackham, Aleksandra Filipovska,
https://doi.org/10.18632/aging.104010 pp 19677—19700
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Masashi Kameyama, Kenji Ishibashi, Jun Toyohara, Kei Wagatsuma, Yumi, Umeda-Kameyama, Keigo Shimoji, Kazutomi Kanemaru, Shigeo Murayama, Sumito Ogawa, Aya M. Tokumaru, Kenji Ishii,
https://doi.org/10.18632/aging.104012 pp 19701—19710
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Floor Swart, Giampaolo Bianchi, Jacopo Lenzi, Marica Iommi, Lorenzo Maestri, Emanuel Raschi, Marco Zoli, Fabrizio De Ponti, Elisabetta Poluzzi,
https://doi.org/10.18632/aging.104018 pp 19711—19739
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinyuan Zhao, Xianwen Liu, Li Cui,
https://doi.org/10.18632/aging.104036 pp 19740—19755
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Julija Jurić, Wendy M. Kohrt, Domagoj Kifer, Kathleen M Gavin, Marija Pezer, Peter A. Nigrovic, Gordan Lauc,
https://doi.org/10.18632/aging.104060 pp 19756—19765
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wen-Long Zhao, Ni-Hao Gu, Zheng-Zheng Li, Gui-Shuan Wang, C. Yan Cheng, Fei Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.104061 pp 19766—19784
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Farida Tripodi, Linda Lombardi, Lorenzo Guzzetti, Davide Panzeri, Riccardo Milanesi, Manuela Leri, Monica Bucciantini, Cristina Angeloni, Daniela Beghelli, Silvana Hrelia, Giada Onorato, Elia Di Schiavi, Ermelinda Falletta, Simona Nonnis, Gabriella Tedeschi, Massimo Labra, Paola Coccetti,
https://doi.org/10.18632/aging.104069 pp 19785—19808
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jaganathan Subramani, Venkatesh Kundumani-Sridharan, Kumuda C. Das,
https://doi.org/10.18632/aging.104071 pp 19809—19827
View Abstract PDF Full-Text How to Cite