Volume 12, Issue 9

15 May, 2020
pp 7614—8759

About the Cover

The cover features Figure 1 "Schematic overview of a supervised machine learning approach to study aging from laboratory data" from Sagers et al.


Explore This Issue

Letters to the Editor

Dexiang Zhu, Qi Wu, Qi Lin, Ye Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.103099 pp 7614—7618
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 1
Jing Liu, Bobin Mi, Liangcong Hu, Yuan Xiong, Hang Xue, Wu Zhou, Faqi Cao, Mengfei Liu, Lang Chen, Chenchen Yan, Hui Li, Guohui Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103201 pp 7619—7625
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 1

Priority Research Paper

Luke Sagers, Luke Melas-Kyriazi, Chirag J Patel, Arjun K Manrai,
https://doi.org/10.18632/aging.102900 pp 7626—7638
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Zhixian Yao, Zhong Zheng, Ke Wu, Zheng Junhua,
https://doi.org/10.18632/aging.103101 pp 7639—7651
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 1
Min Wang, Linghong Guo, Qi Chen, Guojin Xia, Bo Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103170 pp 7652—7659
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 1
Yue Lang, Yu Li, Haojia Yu, Lulu Lin, Xingchi Chen, Sainan Wang, Hui Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103028 pp 7660—7678
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lihua Yang, Qiang Fu, Lin Miao, Quchen Ding, Xiangyu Li, Juan Wang, Guobin Jiang, Yun Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103032 pp 7679—7693
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Renjie Xu, Xin Jiang, Junlan Lu, Kexin Wang, Ye Sun, Yuxin Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103040 pp 7694—7703
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi-Hsuan Lin, Yi-Chun Chen, Yen-Chiang Tseng, Shih-tzu Tsai, Yen-Han Tseng,
https://doi.org/10.18632/aging.103057 pp 7704—7716
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun Han, Huarong Wang, Tuo Zhang, Ziqi Chen, Ting Zhao, Lin Lin, Guoliang Xia, Chao Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103061 pp 7717—7728
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi Dong, Guangming Wan, Panshi Yan, Cheng Qian, Fuzhen Li, Guanghua Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.103075 pp 7729—7746
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chenchen Jiao, Tong Meng, Chenyu Zhou, Xinbo Wang, Ping Wang, Meiling Lu, Xiao Tan, Qing Wei, Xin Ge, Jiali Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.103085 pp 7747—7760
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaohe Xu, Yunchao Ban, Zilong Zhao, Qichen Pan, Jingyu Zou,
https://doi.org/10.18632/aging.103087 pp 7761—7773
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaohui Xu, Xiaoyun Zhou, Chao Gao, Yushang Cui,
https://doi.org/10.18632/aging.103089 pp 7774—7785
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiachen Wang, Zhao Wang, Jiaxiang Yuan, Jiaxiang Wang, Xinsheng Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.103092 pp 7786—7800
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanli Li, Li Ning, Yiru Yin, Rui Wang, Zhiyong Zhang, Lijun Hao, Bin Wang, Xin Zhao, Xiaorong Yang, Litian Yin, Shufen Wu, Dawei Guo, Ce Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103093 pp 7801—7817
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chao Ji, Yang Xia, Shuhui Tong, Qijun Wu, Yuhong Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.103097 pp 7818—7829
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Katrien De Vusser, Ellen Winckelmans, Dries Martens, Evelyne Lerut, Dirk Kuypers, Tim Nawrot, Maarten Naesens,
https://doi.org/10.18632/aging.103098 pp 7830—7847
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jinyu Zhu, Bufu Tang, Jie Li, Yueli Shi, Minjiang Chen, Xiuling Lv, Miaomiao Meng, Qiaoyou Weng, Nannan Zhang, Kai Fan, Min Xu, Jiansong Ji,
https://doi.org/10.18632/aging.103107 pp 7848—7873
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shili Liu, Yihua Wang, Le Zhao, Xiaoyuan Sun, Qiang Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.103108 pp 7874—7907
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ziwen Fan, Yukun Liu, Shaowu Li, Xing Liu, Tao Jiang, Yinyan Wang, Lei Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103110 pp 7908—7926
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Nan Wu, Zhenchao Wu, Jian Sun, Mengdie Yan, Bingbing Wang, Xintong Du, Yi Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103112 pp 7927—7944
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ruili Li, Shajie Dang, Minna Yao, Chao Zhao, Wei Zhang, Jia Cui, Jingwen Wang, Aidong Wen,
https://doi.org/10.18632/aging.103114 pp 7945—7962
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Abbi Hernandez, Leah Truckenbrod, Quinten Federico, Keila Campos, Brianna Moon, Nedi Ferekides, Meagan Hoppe, Dominic D’Agostino, Sara Burke,
https://doi.org/10.18632/aging.103116 pp 7963—7984
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhan Ma, Shuping Lou, Zheng Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.103117 pp 7985—8000
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qinfang Deng, Qiyu Fang, Boxiong Xie, Hui Sun, Yuchen Bao, Songwen Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.103119 pp 8001—8015
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuan Liu, Peng Cheng, An-Hua Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103120 pp 8016—8028
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kaiyuan Zhang, Yang Yang, Hongfei Ge, Ju Wang, Xuezhu Chen, Xuejiao Lei, Jun Zhong, Chao Zhang, Jishu Xian, Yongling Lu, Liang Tan, Hua Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.103121 pp 8029—8048
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jacob Hudobenko, Bhanu Priya Ganesh, Jianjun Jiang, Eric C. Mohan, Songmi Lee, Sunil Sheth, Diego Morales, Liang Zhu, Julia K. Kofler, Robia G. Pautler, Louise D. McCullough, Anjali Chauhan,
https://doi.org/10.18632/aging.103122 pp 8049—8066
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuan Zhang, Aurore Devocelle, Lucas Souza, Adlen Foudi, Sabrina Tenreira Bento, Christophe Desterke, Rachel Sherrard, Annabelle Ballesta, Rene Adam, Julien Giron-Michel, Yunhua Chang,
https://doi.org/10.18632/aging.103124 pp 8067—8083
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Cancer and mTOR
Lan Jiang, Hui Yang, Tianbing Chen, Xiaolong Zhu, Jingjing Ye, Kun Lv,
https://doi.org/10.18632/aging.103127 pp 8084—8106
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junqiang Yan, Jiarui Huang, Jiannan Wu, Hua Fan, Anran Liu, Liang Qiao, Mengmeng Shen, Xiaoyi Lai,
https://doi.org/10.18632/aging.103128 pp 8107—8119
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weixin Xie, Fan Li, Yi Han, Yi Qin, Yuan Wang, Xiaoying Chi, Jie Xiao, Zhanchun Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103129 pp 8120—8136
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xu Zha, Xiaoting Xi, Xinyu Fan, Minjun Ma, Yuanping Zhang, Yanni Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103130 pp 8137—8150
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guangyu Wei, Xiaoqi Xu, Huan Tong, Xiamin Wang, Yuting Chen, Yangyang Ding, Sixuan Zhang, Wen Ju, Chunling Fu, Zhenyu Li, Lingyu Zeng, Kailin Xu, Jianlin Qiao,
https://doi.org/10.18632/aging.103131 pp 8151—8166
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Siliang Wang, Yuan-Yuan Wu, Xu Wang, Peiliang Shen, Qi Jia, Suyun Yu, Yuan Wang, Xiaoman Li, Wenxing Chen, Aiyun Wang, Yin Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.103132 pp 8167—8190
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tao Yu, Yuan Xiong, Simon Luu, Xiaomeng You, Bing Li, Jiang Xia, Hui Zhu, Youguang Zhao, Haichao Zhou, Guangrong Yu, Yunfeng Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103133 pp 8191—8201
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jeong-Hoon Hahm, ChoLong Jeong, Wonhee Lee, Hee Jung Koo, Sunhee Kim, Daehee Hwang, Hong Gil Nam,
https://doi.org/10.18632/aging.103134 pp 8202—8220
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hyun-Ji Cho, Eun Jae Yang, Joon Tae Park, Jae-Ryong Kim, Eok-Cheon Kim, Kyong-Jin Jung, Sang Chul Park, Young-Sam Lee,
https://doi.org/10.18632/aging.103135 pp 8221—8240
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenzheng Xia, Hanbin Chen, Congying Xie, Meng Hou,
https://doi.org/10.18632/aging.103136 pp 8241—8260
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liang Yin, Jie Yao, Guangxue Deng, Xuemei Wang, Weijuan Cai, Jie Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.103137 pp 8261—8288
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoyu Zhang, Weibin Chen, Jie Bai, Lijun Jin, Xiaoning Kang, Hui Zhang, Zunyi Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103138 pp 8289—8300
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Anquan Shang, Weiwei Wang, Chenzheng Gu, Wei Chen, Wenying Lu, Zujun Sun, Dong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103139 pp 8301—8320
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jinzhao Ma, Qiwei Chen, Shuxian Wang, Rujun Ma, Jun Jing, Yang Yang, Yuming Feng, Zhichuan Zou, Yu Zhang, Xie Ge, Tongmin Xue, Kuan Liang, Siyuan Cao, Dandan Wang, Li Chen, Bing Yao,
https://doi.org/10.18632/aging.103141 pp 8321—8338
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lin Chen, Yang Yang, Xiaying Peng, Haiying Yan, Xin Zhang, Lin Yin, Hua Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.103142 pp 8339—8351
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Anquan Shang, Xuan Wang, Chenzheng Gu, Wenfang Liu, Junjun Sun, Bingjie Zeng, Chen Chen, Ping Ji, Junlu Wu, Wenqiang Quan, Yiwen Yao, Weiwei Wang, Zujun Sun, Dong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103145 pp 8352—8371
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi Liu, Hui Chen, Ping Dong, Guohua Xie, Yunlan Zhou, Yanhui Ma, Xiangliang Yuan, Junyao Yang, Li Han, Lei Chen, Lisong Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.103146 pp 8372—8396
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lijie Huang, Zheng Wang, Yuanhao Chang, Kuanyu Wang, Xun Kang, Ruoyu Huang, Ying Zhang, Jing Chen, Fan Zeng, Fan Wu, Zheng Zhao, Guanzhang Li, Hua Huang, Tao Jiang, Huimin Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.103147 pp 8397—8412
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaodong Cai, Ling Long, Chao Zeng, Guanzhong Ni, Yangyang Meng, Qiang Guo, Ziyi Chen, Zhong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103148 pp 8413—8422
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Carlo Domenico Maida, Sonya Vasto, Domenico Di Raimondo, Alessandra Casuccio, Valerio Vassallo, Mario Daidone, Alessandro Del Cuore, Gaetano Pacinella, Anna Cirrincione, Irene Simonetta, Vittoriano Della Corte, Salvatore Rizzica, Giulio Geraci, Antonino Tuttolomondo, Antonio Pinto,
https://doi.org/10.18632/aging.103149 pp 8423—8433
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiaying Chen, Xinzhi Zhao, Li Cui, Guang He, Xinhui Wang, Fudi Wang, Shiwei Duan, Lin He, Qiang Li, Xiaodan Yu, Fuquan Zhang, Mingqing Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103150 pp 8434—8458
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhiyuan Wang, Xiaocong Liu, Jiawei Xu, Qingling Yang, Wenbin Niu, Shanjun Dai, Linli Hu, Yihong Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.103151 pp 8459—8472
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuwei Zhang, Ruizhi Tan, Li Wang, Xiaoyan Shi, Yu Li, Xia Zhong, Xiaoxia He, Bo Xiong,
https://doi.org/10.18632/aging.103152 pp 8473—8483
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guo-Wei Du, Xin Yan, Zhao Chen, Ren-Jie Zhang, Kurerban Tuoheti, Xiao-Jie Bai, Hua-Hui Wu, Tong-Zu Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103153 pp 8484—8505
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yiwei Xia, Yi Shen, Yi Wang, Lumeng Yang, Yiqing Wang, Yu Li, Xiaoniu Liang, Qianhua Zhao, Jianjun Wu, Shuguang Chu, Zonghui Liang, Xiaoxiao Wang, Bensheng Qiu, Hansheng Ding, Ding Ding, Xin Cheng, Qiang Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.103154 pp 8506—8522
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junliang Ge, Zhongfeng Wang, Ye Cheng, Junan Ren, Bo Wu, Weihang Li, Xinhui Wang, Xing Su, Ziling Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103155 pp 8523—8535
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Christina S. Dintica, Anna Marseglia, Inger Wårdh, Per Stjernfeldt Elgestad, Debora Rizzuto, Ying Shang, Weili Xu, Nancy L. Pedersen,
https://doi.org/10.18632/aging.103156 pp 8536—8548
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liang Shi, Zhenyong Wang, Xiuchao Geng, Yuhao Zhang, Ziqing Xue,
https://doi.org/10.18632/aging.103157 pp 8549—8564
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Laura Pérez-Martínez, Lourdes Romero, Sandra Muñoz-Galván, Eva M. Verdugo-Sivianes, Susana Rubio-Mediavilla, José A. Oteo, Amancio Carnero, José-Ramón Blanco,
https://doi.org/10.18632/aging.103167 pp 8565—8582
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianquan He, Shuangbin Xu, Bangzhou Zhang, Chuanxing Xiao, Zhangran Chen, Fuyou Si, Jifan Fu, Xiaomei Lin, Guohua Zheng, Guangchuang Yu, Jian Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103168 pp 8583—8604
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
He Xiao, Ye Jiang, Weixiang He, Deqiang Xu, Ping Chen, Daoquan Liu, Jianmin Liu, Xinghuan Wang, Michael E. DiSanto, Xinhua Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103175 pp 8605—8621
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bonan Liu, Jiayuan Kou, Fuyan Li, Da Huo, Jiaran Xu, Xiaoxi Zhou, Dehao Meng, Murtaza Ghulam, Bobkov Artyom, Xu Gao, Ning Ma, Dong Han,
https://doi.org/10.18632/aging.103179 pp 8622—8639
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhenhong Fu, David Mui, Hang Zhu, Ying Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103181 pp 8640—8651
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yong Ryoul Yang, Mohammad Humayun Kabir, Jin Hee Park, Jae-Il Park, Jae Sook Kang, Shinyeong Ju, Yeo Jin Shin, Seung Min Lee, Jaemin Lee, Seokho Kim, Kwang-Pyo Lee, Soo Young Lee, Cheolju Lee, Ki-Sun Kwon,
https://doi.org/10.18632/aging.103184 pp 8652—8668
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qian Wang, Na Li, Fangzhou Chen, Ruoxuan Hei, Junxia Gu, Yaojuan Lu, Lichun Sun, Qiping Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.103190 pp 8669—8679
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Changmin Liu, Xiaoming Li, Yanzhang Hao, Feng Wang, Zhiwen Cheng, Haitao Geng, Dianzhong Geng,
https://doi.org/10.18632/aging.103191 pp 8680—8701
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Masashi Kameyama, Masafumi Koga, Toshika Okumiya,
https://doi.org/10.18632/aging.103193 pp 8702—8709
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dejiang Pang, Chengcheng Yang, Qihui Luo, Chao Li, Wentao Liu, Lixia Li, Yuanfeng Zou, Bin Feng, Zhengli Chen, Chao Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.103197 pp 8710—8727
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lei Tan, Kanghua Xiao, Yunlin Ye, Haitao Liang, Mingkun Chen, Junhang Luo, Zike Qin,
https://doi.org/10.18632/aging.103198 pp 8728—8741
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Qingjun Pan, Xing Lu, Chunfei Zhao, Shuzhen Liao, Xiaoqun Chen, Fengbiao Guo, Chen Yang, Hua-feng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103095 pp 8742—8759
View Abstract PDF Full-Text How to Cite